? ַֻͧ-ַͧ-ҳ 基金导购 _ 天天基金?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <meta name="keywords" content="" /> <meta name="description" content="Ϊṩ2000ڲƱͼƽ̨KͼAPPֱͼַֻ©ͳơվݡҳ߼ƣȫ˽ء"format-detection" content="telephone=no" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" /> <link href="//j5.dfcfw.com/sc/css/daogou/daogou_min_20200610134022.css" rel="stylesheet" /> <link href="//j5.dfcfw.com/css/daogou/daogou_suggest_20200225162333.css" rel="stylesheet" /> <link href="//j5.dfcfw.com/css/daogou/style_tooltip_20200306180258.css?v=20141229" rel="Stylesheet" /> <base target="_blank" /> <style type="text/css"> #rightAD{z-index:0}#sidebar{z-index:100}.fund-common-header .ui-table tr th{line-height:30px}.rate.up{color:red}.rate.down{color:#077c23}.rate{font-size:16px;font-family:Arial;font-weight:bold}.wrap-r .rate .del{font-size:14px}.dd-info .info p.zhang .hqb_date{color:#333;font-size:12px;font-weight:normal;position:relative;top:-1px;padding-left:5px} .fl.info.ml8 .zhang{height:45px;overflow:hidden;} </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <div style="display: none;" id="cssAdjust"></div> <div id="1pfns3wjn9" class="top-nav-wrap"> <div id="1pfns3wjn9" class="page-box"> <link href="//j5.dfcfw.com/css/pinzhong/webconmmon_min_20190415152931.css" rel="stylesheet" /><div id="fund_common_header" class="fund-common-header" ><div id="1pfns3wjn9" class="ui-clear header-nav"><div id="1pfns3wjn9" class="ui-left"><ul><li class="head-item"><a href="javascript:void(0);" target="_self" id="addFavor">收藏本站</a></li><li class=" head-item login" id="loginTTJJ"><span class="blank blankL">|</span><span class="blank blankR blankZ">|</span></li><li class="head-item ui-hide" id="logoutTTJJ"><span class="blank blankL">|</span><span class=" p8 CustomerName"></span><a href="javascript:void(0);" target="_self" class=" header-icon pl20" id="logout"><span class="icon close-icon"></span>安全退?/a></li><li class="head-item js-logout-show"><a href="http://register.1234567.com.cn/reg/step1" target="_blank">免费开?/a></li><li class="head-item js-logout-show"><a href="http://register.1234567.com.cn/forgetpwd" target="_blank">忘记密码</a></li><li class="head-item dropdown"><span class="blank blankL">|</span></div></li></ul></div><div id="1pfns3wjn9" class="ui-right"><ul class="headRight"><li class="head-item"><span class="blank blankR">|</span><div id="1pfns3wjn9" class="dropdown-menu"><ul><li></li><li></li><li></li><li><a href="http://ueharakousan.com/topic.html">基金优?/a></li></ul></div></li><li class="dropdown head-item droplist"><a href="http://ueharakousan.com/daogou/" class=" header-icon pr20">产品导购<span class="icon dropdown-icon"></span></a><span class="blank blankR">|</span><div id="1pfns3wjn9" class="dropdown-menu"><ul><li></li><li><a href="http://ueharakousan.com/gaoduan/">高端理财</a></li><li><a href="http://ueharakousan.com/topic.html">基金优?/a></li></ul></div></li><li class="head-item"><a href="http://favor.ueharakousan.com/">自选基?/a></li><li class="head-item"><span class="blank">|</span></li><li class="head-item"><a href="http://vip.1234567.com.cn/Default">VIP俱乐?/a></li><li class="head-item"><span class="blank">|</span></li><li class="head-item"><a href="http://help.1234567.com.cn/">帮助中心</a></li><li class="dropdown head-item webMap "><span class="blank blankL">|</span><a href="javascript:void(0)" target="_self" class=" header-icon pl20 pr20"><span class="list-icon icon"></span>网站导航<span class="dropdown-icon icon"></span></a><span class="blank blankR blankZ">|</span><div id="1pfns3wjn9" class="dropdown-menu"><table class="ui-table"><thead><tr><th class="nowrap"><h3>热点推荐</h3><div id="1pfns3wjn9" class="ui-left" ></div></th><th><h3>基金数据</h3></th><th class="nowrap"><h3>基金交易</h3><div id="1pfns3wjn9" class="ui-left"><span class="red">|</span><br /><br /><a href="http://ueharakousan.com/ztjj/#sort:SYL_3Y:rs:WRANK">主题基金</a><a href="http://ueharakousan.com/manager/default.html#dt14;mcreturnjson;ftall;pn20;pi1;scabbname;stasc">基金经理</a><br /><a href="http://ueharakousan.com/yanbao/">基金研究</a><a href="http://ueharakousan.com/dingtou/syph_yndt.html">定投排行</a><br /><a href="http://ueharakousan.com/data/fundrating.html">基金评级</a><a href="http://ueharakousan.com/data/fundfenhong.html">基金分红</a><br /><a href="http://ueharakousan.com/company/default.html">基金公司</a></div></td><td><div id="1pfns3wjn9" class="content col3"><br /><a href="http://ueharakousan.com/daogou/">基金导购</a><a href="http://ueharakousan.com/trade/default.html">收益排行</a><br /><a href="//ueharakousan.com/topic.html">基金优?/a></div></td><td><div id="1pfns3wjn9" class="content col4"><a href="http://help.1234567.com.cn/">帮助中心</a><br /><br /><br /><br /></div></td></tr></tbody></table><span class="line line1"></span><span class="line line2"></span><span class="line line3"></span></div><span class="blankW"></span></li></ul></div></div></div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="s0"></div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="page-box div-logo"> <div> <div id="1pfns3wjn9" class="fl" style="width: 920px;"> <link href="//j5.dfcfw.com/css/web/style_tooltip_min_20180110151655.css" rel="stylesheet"> <link href="//j5.dfcfw.com/css/pinzhong/webconmmon_min_20190415152931.css" rel="stylesheet" /> <div id="1pfns3wjn9" class="fund-common-second-menu" > <div id="1pfns3wjn9" class="inner"> <h1 class="fl"><a class="h1" href="http://ueharakousan.com/daogou/" target="_blank" title="基金导购">基金导购</a></h1> <div id="1pfns3wjn9" class="wrapper_min searchArea fr"> <div id="1pfns3wjn9" class="navbar-item funtype-searchArea-search"> <div id="1pfns3wjn9" class="searchbar-form search-left" data-plugin="searchBox" data-target="#search-tooltip"> <div id="1pfns3wjn9" class="searchbar-select search-left" data-searchbox="select"> <div id="1pfns3wjn9" class="select-head"> <p class="headContent" onselectstart="return false;" style="-moz-user-select: none;">?nbsp;?/p> <span class="searchBtnIco"></span> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="select-option"> <ul> <li class="active" data-select-to="fund">?nbsp;?/li> <li data-select-to="fund-manager">基金经理</li> <li class="noborder" data-select-to="fund-corp">基金公司</li> </ul> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="searchbar-input search-left"> <input type="text" id="search-input" data-searchbox="input" autocomplete="off" url=" " /> <label class="em-placehold search-que" for="search-input" onselectstart="return false;" style="-moz-user-select: none;"><i class=""></i>请输入基金代码、名称或简?/label> <div class="search-tooltip" id="search-tooltip"></div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="searchbar-btn search-left"> <button class="search-submit" data-searchbox="submit" type="submit">搜索</button> </div> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="fl links"> <a class="first" href="http://ueharakousan.com/allfund.html" target="_blank">基金代码</a> <a href="http://ueharakousan.com/company/default.html#scomname;dasc" target="_blank">基金公司</a> <a class="favorPage" href="javascript:;" id="favorPage" target="_self"><span class="favorPage-star">?/span>收藏本页</a> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="clear"></div> </div> </div> </div> <div> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="wrap-logo"> <div id="1pfns3wjn9" class="wrap-search fl" style="margin-left: 293px"> <p id="hotplan_top" class="p-hotscheme gray hotplan">热门方案?a href="http://zhishubao.1234567.com.cn/">涨了指数就赚?/a></p> </div> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="main-nav-wrap"> <div id="1pfns3wjn9" class="page-box"> <ul class="ul-main"> <li class="at"><a>全部基金</a></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li class="li-fence">|</li> <li><a href="http://ueharakousan.com/trade/pg.html">偏股?b><i>偏股?/i></b></a></li> <li><a href="http://ueharakousan.com/trade/gp.html">股票?b><i>股票?/i></b></a></li> <li><a href="http://ueharakousan.com/trade/hh.html">混合?b><i>混合?/i></b></a></li> <li><a href="http://ueharakousan.com/trade/zq.html">债券?b><i>债券?/i></b></a></li> <li><a href="http://ueharakousan.com/trade/zs.html">指数?b><i>指数?/i></b></a></li> <li><a href="http://ueharakousan.com/trade/qdii.html">QDII<b><i>QDII</i></b></a></li> <li><a href="http://ueharakousan.com/trade/fof.html">FOF<b><i>FOF</i></b></a></li> <li class="a-nav-sy"><a href="http://ueharakousan.com/trade/hb.html">货币?b><i>货币?/i></b></a></li> <li class="a-nav-sy"><a href="http://ueharakousan.com/trade/lc.html">理财?b><i>理财?/i></b></a></li> <li><a href="http://ueharakousan.com/data/xfdaogou.html" class="bi">新发基金<b><i>新发基金</i></b></a></li> <li><a href="http://ueharakousan.com/gaoduan/" class="bi">高端理财<b><i>高端理财</i></b></a></li> </ul> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="page-box"> <div id="wrap_l" class="wrap-l fl"> <div id="1pfns3wjn9" class="tuiguang-SanBao"> <div id="div_baby" class="div-comm div-mid div-hqb"> <div id="1pfns3wjn9" class="tit"> <ul id="ul-baby"> <li data-url="http://huoqibao.1234567.com.cn" id="hqb_li" data-id="hqb_content" class="at">活期?/li> <li data-url="http://dingqibao.1234567.com.cn" id="dqb_li" data-id="dqb_content" class="">定期?/li> <li data-url="http://zhishubao.1234567.com.cn" id="zsb_li" data-id="zsb_content" class="">指数?/li> </ul> </div> <div id="hqb_content" class="content"><dl class="comm-content" data-href="http://huoqibao.1234567.com.cn/"><dt class="hqb"></dt><dd class="dd-info"><div id="1pfns3wjn9" class="fl info ml8"><p>关联基金最?日年?/p><p class="zhang">2.50%<span class='hqb_date'>(09-11)</span></p></div><div id="1pfns3wjn9" class="fence"></div><div id="1pfns3wjn9" class="fr info bei"><p>快取单日限额</p><p class="zhang" style="font-size:16px">最高超30万元<span class="ex"></span></p></div></dd><dd class="dd-buy">100元起购,充取<em>0</em>手续?a href="http://trade.1234567.com.cn/xjb/recharge" class="btn-buy">立即充?/a></dd></dl></div> <div id="dqb_content" class="content" style="display: none;"><dl class="comm-content" data-href="http://dingqibao.1234567.com.cn/"><dt class="da da-dqb"></dt><dd class="dd-buy">100元起购,存取<em>0</em>手续?a href="http://dingqibao.1234567.com.cn/" class="btn-buy">立即存款</a></dd></dl></div> <div id="zsb_content" class="content" style="display: none;"><dl class="comm-content" data-href="http://zhishubao.1234567.com.cn/"><dt class="da da-zsb"></dt><dd class="dd-buy">100元起购,申购费率<em>1</em>?a href="http://zhishubao.1234567.com.cn/" class="btn-buy">立即购买</a></dd></dl></div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="div-tuiguang"> <ul> <li class="li0" data-href="http://ueharakousan.com/ztjj/?spm=001.3.swh#!sort%3ASYL_Z%3Ars%3AWRANK/undefined/syl/SYL_1N/curr/0118120006524473-%E6%B6%88%E8%B4%B9/fs/SYL_1N/fst/desc"> <div id="1pfns3wjn9" class="title"> <h3><a href="http://ueharakousan.com/ztjj/?spm=001.3.swh#!sort%3ASYL_Z%3Ars%3AWRANK/undefined/syl/SYL_1N/curr/0118120006524473-%E6%B6%88%E8%B4%B9/fs/SYL_1N/fst/desc" target="_blank">更多></a>消费主题基金 </h3> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://ueharakousan.com/001069.html" target="_blank" title="华泰柏瑞消费成长混合"> 华泰柏瑞消费成长混合</a> </h3> <div id="1pfns3wjn9" class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">84.28%</span> </div> </div> </li> <li class="li0" data-href="http://ueharakousan.com/ztjj/?spm=001.3.swh#!curr/06eb9d025c5f8337-%E9%85%BF%E9%85%92%E8%A1%8C%E4%B8%9A/fs/SYL_1N/fst/desc"> <div id="1pfns3wjn9" class="title"> <h3><a href="http://ueharakousan.com/ztjj/?spm=001.3.swh#!curr/06eb9d025c5f8337-%E9%85%BF%E9%85%92%E8%A1%8C%E4%B8%9A/fs/SYL_1N/fst/desc" target="_blank">更多></a>酿酒行业 </h3> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://ueharakousan.com/161725.html" target="_blank" title="招商中证白酒指数分级"> 招商中证白酒指数分级</a> </h3> <div id="1pfns3wjn9" class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">59.08%</span> </div> </div> </li> <li class="li0" data-href="http://ueharakousan.com/ztjj/?spm=001.3.swh#!curr/8ced9f156ee2f6d2-医药行业/fs/SYL_1N/fst/desc"> <div id="1pfns3wjn9" class="title"> <h3><a href="http://ueharakousan.com/ztjj/?spm=001.3.swh#!curr/8ced9f156ee2f6d2-医药行业/fs/SYL_1N/fst/desc" target="_blank">更多></a>医药行业 </h3> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://ueharakousan.com/001984.html" target="_blank" title="上投摩根中国生物医药(QDII)"> 上投摩根中国生物医药(QDII)</a> </h3> <div id="1pfns3wjn9" class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">66.37%</span> </div> </div> </li> <li data-href="http://ueharakousan.com/ztjj/?spm=001.3.swh#!curr/0fce383cf9f7c377-%E7%97%85%E6%AF%92%E9%98%B2%E6%B2%BB/fs/SYL_1N/fst/desc"> <div id="1pfns3wjn9" class="title"> <h3><a href="http://ueharakousan.com/ztjj/?spm=001.3.swh#!curr/0fce383cf9f7c377-%E7%97%85%E6%AF%92%E9%98%B2%E6%B2%BB/fs/SYL_1N/fst/desc" target="_blank">更多></a>病毒防治 </h3> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://ueharakousan.com/161726.html" target="_blank" title="招商国证生物医药指数分级"> 招商国证生物医药指数分级</a> </h3> <div id="1pfns3wjn9" class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">78.34%</span> </div> </div> </li> <li data-href="http://ueharakousan.com/ztjj/?spm=001.3.swh#!curr/88eea70da4c5037d-%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%96%AB%E8%8B%97/fs/SYL_1N/fst/desc/syl/SYL_1N"> <div id="1pfns3wjn9" class="title"> <h3><a href="http://ueharakousan.com/ztjj/?spm=001.3.swh#!curr/88eea70da4c5037d-%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%96%AB%E8%8B%97/fs/SYL_1N/fst/desc/syl/SYL_1N" target="_blank">更多></a>生物疫苗 </h3> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://ueharakousan.com/110023.html" target="_blank" title="易方达医疗保健行业混?> 易方达医疗保健行业混?/a> </h3> <div id="1pfns3wjn9" class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">72.48%</span> </div> </div> </li> <li data-href="http://ueharakousan.com/daogou/#dt0;ft;rs;sd;ed;pr;cp;rtsz_5;tp;rk;se;nx;sc1n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist"> <div id="1pfns3wjn9" class="title"> <h3><a href="http://ueharakousan.com/daogou/#dt0;ft;rs;sd;ed;pr;cp;rtsz_5;tp;rk;se;nx;sc1n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist" target="_blank">更多></a>五星评级的基?</h3> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://ueharakousan.com/000751.html" target="_blank" title="嘉实新兴产业股票"> 嘉实新兴产业股票</a> </h3> <div id="1pfns3wjn9" class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">69.89%</span> </div> </div> </li> <li data-href="http://ueharakousan.com/daogou/#dt0;ft;rs3n_20;sd;ed;pr;cp;rt;tp;rk;se;nx;sc3n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist"> <div id="1pfns3wjn9" class="title"> <h3><a href="http://ueharakousan.com/daogou/#dt0;ft;rs3n_20;sd;ed;pr;cp;rt;tp;rk;se;nx;sc3n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist" target="_blank">更多></a>长期业绩佳的基金 </h3> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://ueharakousan.com/519760.html" target="_blank" title="交银新回报灵活配置混合C"> 交银新回报灵活配置混合C</a> </h3> <div id="1pfns3wjn9" class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">347.70%</span> </div> </div> </li> <li data-href="http://ueharakousan.com/daogou/#dt0;ft;rs1n_20;sd;ed;pr;cp;rt;tp;rk;se;nx;sc1n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist"> <div id="1pfns3wjn9" class="title"> <h3><a href="http://ueharakousan.com/daogou/#dt0;ft;rs1n_20;sd;ed;pr;cp;rt;tp;rk;se;nx;sc1n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist" target="_blank">更多></a>?年涨幅前20的基?</h3> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://ueharakousan.com/004997.html" target="_blank" title="广发高端制造股?> 广发高端制造股?/a> </h3> <div id="1pfns3wjn9" class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">107.44%</span> </div> </div> </li> <li data-href="http://ueharakousan.com/daogou/#dt0;ftzq;rs;sd;ed;pr;cp;rt;tp;rk;se;nx;sc3n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist"> <div id="1pfns3wjn9" class="title"> <h3><a href="http://ueharakousan.com/daogou/#dt0;ftzq;rs;sd;ed;pr;cp;rt;tp;rk;se;nx;sc3n;stdesc;pi1;pn20;zfdiy;shlist" target="_blank">更多></a>债券型近3?</h3> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="fundinfo"> <h3><a class="js_name" href="http://ueharakousan.com/003741.html" target="_blank" title="鹏华丰盈债券"> 鹏华丰盈债券</a> </h3> <div id="1pfns3wjn9" class="sylInfo"> <span>??/span> <span class="rate up">45.90%</span> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="s0"></div> <div id="div_guide" class="div-comm div-guide"> <div id="1pfns3wjn9" class="tit"> <span class="fl"><span class="b">所有分?/span><span class="gray"> > </span></span> <ul id="ul_sel" class="ul-sel"> <li class="hide" id="li_ft">类型?span id="sel_ft"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_cp">公司?span id="sel_cp"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_z" data-pid="rs">?周:<span id="sel_z"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_1y" data-pid="rs">?月:<span id="sel_1y"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_3y" data-pid="rs">?月:<span id="sel_3y"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_6y" data-pid="rs">?月:<span id="sel_6y"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_jn" data-pid="rs">今年来:<span id="sel_jn"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_1n" data-pid="rs">?年:<span id="sel_1n"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_2n" data-pid="rs">?年:<span id="sel_2n"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_3n" data-pid="rs">?年:<span id="sel_3n"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_diy" data-pid="rs">自定义:<span id="sel_diy"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_sz">上证评级?span id="sel_sz"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_zs">招商评级?span id="sel_zs"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_ja">济安评级?span id="sel_ja"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_tp">主题?span id="sel_tp"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_se">规模?span id="sel_se"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> <li class="hide" id="li_nx">年限?span id="sel_nx"></span><b class="hide">?/b><i>×</i></li> </ul> <div id="1pfns3wjn9" class="func"><a href="http://ueharakousan.com/daogou/" target="_self">清空所选条?/a><span class="lgray"> | </span><a id="btn_fold" onclick="foldType();">收起<b class="ico-arrow arrow-up"></b></a></div> <div id="1pfns3wjn9" class="s0"></div> </div> <div id="div_guide_content" class="content"> <div id="guide_ft" class="guide guide-ft"> <span class="h3">基金类型?/span> <div id="1pfns3wjn9" class="guide-r"> <ul id="limit_ft" class="ul-limit"> <li id="ft_t_def" class="at def">不限</li> </ul> <div id="content_ft" class="ul-lx"><a id="ft_gp">股票?/a><a id="ft_hh">混合?/a><a id="ft_zq">债券?/a><a id="ft_zs">指数?/a><a id="ft_qdii">QDII</a><a id="ft_fof">FOF</a><span class="fence">|</span><a id="ft_bb">保本?/a></div> <div id="1pfns3wjn9" class="ul-lx ul-lx-link"><a href="http://ueharakousan.com/trade/fj.html">分级A?/a><span class="fence">|</span><a href="http://ueharakousan.com/trade/hb.html">货币?/a><a href="http://ueharakousan.com/trade/lc.html">理财?/a><a href="http://ueharakousan.com/data/xfdaogou.html">新发基金</a></div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="s0"></div> </div> <div id="guide_cp" class="guide guide-gs"> <div id="1pfns3wjn9" class="s0"></div> <span class="h3">基金公司?/span> <div id="1pfns3wjn9" class="guide-r"> <ul id="limit_cp" class="ul-limit"> <li id="cp_t_def" class="at def">不限</li> </ul> <ul id="select_cp" class="ul-gs"><li id="cp_t_hot" class="at">热门</li><li id="cp_t_A">A</li><li id="cp_t_B">B</li><li id="cp_t_C">C</li><li id="cp_t_D">D</li><li id="cp_t_F">F</li><li id="cp_t_G">G</li><li id="cp_t_H">H</li><li id="cp_t_J">J</li><li id="cp_t_K">K</li><li id="cp_t_M">M</li><li id="cp_t_N">N</li><li id="cp_t_P">P</li><li id="cp_t_Q">Q</li><li id="cp_t_R">R</li><li id="cp_t_S">S</li><li id="cp_t_T">T</li><li id="cp_t_W">W</li><li id="cp_t_X">X</li><li id="cp_t_Y">Y</li><li id="cp_t_Z">Z</li></ul> <dl id="content_cp" class="dl-guide-comm"><dd id="cp_c_def" class="defc" style="display:none;"><dd id="cp_c_hot"><a id="cp_80000222_hot" name="click">华夏</a><a id="cp_80000223_hot" name="click">嘉实</a><a id="cp_80000229_hot" name="click">易方?/a><a id="cp_80000220_hot" name="click">南方</a><a id="cp_80048752_hot" name="click">中银</a><a id="cp_80000248_hot" name="click">广发</a><a id="cp_80064225_hot" name="click">工银</a><a id="cp_80000226_hot" name="click">博时</a><a id="cp_80000228_hot" name="click">华安</a><a class="last" id="cp_80053708" name="click">汇添?/a></dd><dd id="cp_c_A" style="display:none;"><a id="cp_80163340" name="click">安信</a><a class="last" id="cp_80084302" name="click">安信证券</a></dd><dd id="cp_c_B" style="display:none;"><a id="cp_80560392" name="click">博道</a><a id="cp_80538609" name="click">渤海汇金</a><a id="cp_80000226" name="click">博时</a><a id="cp_80365985" name="click">北信瑞丰</a><a id="cp_80000236" name="click">宝盈</a><a class="last" id="cp_80560400" name="click">博远</a></dd><dd id="cp_c_C" style="display:none;"><a id="cp_80139382" name="click">长安</a><a id="cp_80000239" name="click">长城</a><a id="cp_80965167" name="click">淳厚</a><a id="cp_80380794" name="click">创金合信</a><a id="cp_80404004" name="click">长江证券(上海)</a><a id="cp_80000227" name="click">长盛</a><a id="cp_80161341" name="click">财?/a><a id="cp_80404701" name="click">财通资?/a><a class="last" id="cp_80000243" name="click">长信</a></dd><dd id="cp_c_D" style="display:none;"><a id="cp_80175511" name="click">德邦</a><a id="cp_80000225" name="click">大成</a><a id="cp_80701749" name="click">达诚</a><a id="cp_80560384" name="click">东财</a><a id="cp_80560388" name="click">东方阿尔?/a><a id="cp_80145102" name="click">东方红资产管?/a><a id="cp_80042861" name="click">东方</a><a id="cp_80205268" name="click">东海</a><a id="cp_80048161" name="click">东吴</a><a class="last" id="cp_80114781" name="click">东兴证券</a></dd><dd id="cp_c_F" style="display:none;"><a id="cp_80128562" name="click">富安?/a><a id="cp_80560383" name="click">蜂巢</a><a id="cp_80000221" name="click">富国</a><a id="cp_80488954" name="click">富荣</a><a id="cp_80174741" name="click">方正富邦</a><a class="last" id="cp_80000068" name="click">方正证券</a></dd><dd id="cp_c_G" style="display:none;"><a id="cp_80048088" name="click">光大保德?/a><a id="cp_80000095" name="click">国都证券</a><a id="cp_80000248" name="click">广发</a><a id="cp_80357951" name="click">广发资产管理</a><a id="cp_80044515" name="click">国海富兰克林</a><a id="cp_80056613" name="click">高华证券</a><a id="cp_80102419" name="click">国金</a><a id="cp_80280039" name="click">国开泰富</a><a id="cp_80043374" name="click">国联?/a><a id="cp_80548351" name="click">格林</a><a id="cp_80560389" name="click">国融</a><a id="cp_80355783" name="click">国寿安保</a><a id="cp_80156175" name="click">国泰君安资产管理</a><a id="cp_80000224" name="click">国泰</a><a id="cp_80000233" name="click">国投瑞银</a><a class="last" id="cp_80064225" name="click">工银瑞信</a></dd><dd id="cp_c_H" style="display:none;"><a id="cp_80000228" name="click">华安</a><a id="cp_80498278" name="click">汇安</a><a id="cp_80000064" name="click">华安证券</a><a id="cp_80000250" name="click">华宝</a><a id="cp_80201857" name="click">华宸未来</a><a id="cp_80424273" name="click">泓德</a><a id="cp_80037023" name="click">华富</a><a id="cp_80067635" name="click">汇丰晋信</a><a id="cp_80000246" name="click">海富?/a><a id="cp_80975669" name="click">华融</a><a id="cp_80199117" name="click">华润元大</a><a id="cp_80092743" name="click">华融证券</a><a id="cp_80053204" name="click">华商</a><a id="cp_80924817" name="click">惠升</a><a id="cp_80508384" name="click">恒生前海</a><a id="cp_80055334" name="click">华泰柏瑞</a><a id="cp_80523667" name="click">华泰保兴</a><a id="cp_80385906" name="click">红土创新</a><a id="cp_80053708" name="click">汇添?/a><a id="cp_80205263" name="click">红塔红土</a><a id="cp_80391977" name="click">华泰证券(上海)</a><a id="cp_80000222" name="click">华夏</a><a id="cp_80560396" name="click">合煦智远</a><a id="cp_80560380" name="click">恒越</a><a class="last" id="cp_80560379" name="click">弘毅远方</a></dd><dd id="cp_c_J" style="display:none;"><a id="cp_80365987" name="click">嘉合</a><a id="cp_80000251" name="click">景顺长城</a><a id="cp_80000223" name="click">嘉实</a><a id="cp_80384640" name="click">九泰</a><a id="cp_80065990" name="click">建信</a><a id="cp_80205264" name="click">江信</a><a id="cp_80446423" name="click">金信</a><a id="cp_80000245" name="click">金鹰</a><a id="cp_80086876" name="click">金元顺安</a><a class="last" id="cp_80064562" name="click">交银施罗?/a></dd><dd id="cp_c_K" style="display:none;"><a class="last" id="cp_80560381" name="click">凯石</a></dd><dd id="cp_c_M" style="display:none;"><a id="cp_80036797" name="click">摩根士丹利华?/a><a id="cp_80106677" name="click">民生加银</a><a class="last" id="cp_80664536" name="click">明亚</a></dd><dd id="cp_c_N" style="display:none;"><a id="cp_80049689" name="click">诺安</a><a id="cp_80068180" name="click">诺德</a><a id="cp_80000220" name="click">南方</a><a id="cp_80555446" name="click">南华</a><a class="last" id="cp_80092233" name="click">农银汇理</a></dd><dd id="cp_c_P" style="display:none;"><a id="cp_80168726" name="click">平安</a><a id="cp_80000230" name="click">鹏华</a><a id="cp_80091787" name="click">浦银安盛</a><a class="last" id="cp_80522693" name="click">鹏扬</a></dd><dd id="cp_c_Q" style="display:none;"><a id="cp_80280038" name="click">前海开?/a><a class="last" id="cp_80468996" name="click">前海联合</a></dd><dd id="cp_c_R" style="display:none;"><a id="cp_80061431" name="click">人保资产</a><a id="cp_81046799" name="click">瑞达管理</a><a id="cp_80000231" name="click">融?/a><a class="last" id="cp_80672691" name="click">睿远</a></dd><dd id="cp_c_S" style="display:none;"><a id="cp_80192219" name="click">上海光大证券资产管理</a><a id="cp_80184574" name="click">上海海通证券资产管?/a><a id="cp_80050229" name="click">上投摩根</a><a id="cp_80045188" name="click">申万菱信</a><a id="cp_80000080" name="click">山西证券</a><a class="last" id="cp_80366080" name="click">上银</a></dd><dd id="cp_c_T" style="display:none;"><a id="cp_80000238" name="click">泰达宏利</a><a id="cp_80000124" name="click">天风证券</a><a id="cp_80041198" name="click">天弘</a><a id="cp_80061674" name="click">泰康资产</a><a id="cp_80294346" name="click">太平</a><a id="cp_80050806" name="click">太平?/a><a id="cp_80560408" name="click">同泰</a><a id="cp_80000247" name="click">泰信</a><a class="last" id="cp_80000252" name="click">天治</a></dd><dd id="cp_c_W" style="display:none;"><a class="last" id="cp_80000240" name="click">万家</a></dd><dd id="cp_c_X" style="display:none;"><a id="cp_80147736" name="click">西部利得</a><a id="cp_80280397" name="click">湘财</a><a id="cp_80074234" name="click">信达澳银</a><a id="cp_80501166" name="click">先锋</a><a id="cp_80000249" name="click">新华</a><a id="cp_80452130" name="click">新沃</a><a id="cp_80351991" name="click">鑫元</a><a id="cp_80368700" name="click">兴银</a><a id="cp_80280395" name="click">兴业</a><a id="cp_80036742" name="click">兴证全球</a><a class="last" id="cp_80374411" name="click">兴证资管</a></dd><dd id="cp_c_Y" style="display:none;"><a id="cp_80175498" name="click">英大</a><a id="cp_80000229" name="click">易方?/a><a id="cp_80000235" name="click">银华</a><a id="cp_80000237" name="click">银河</a><a id="cp_80046522" name="click">益民</a><a id="cp_80280036" name="click">圆信永丰</a><a class="last" id="cp_80356155" name="click">永赢</a></dd><dd id="cp_c_Z" style="display:none;"><a id="cp_80560391" name="click">中庚</a><a id="cp_80046614" name="click">中海</a><a id="cp_80508391" name="click">中航</a><a id="cp_80016241" name="click">中金公司</a><a id="cp_80351345" name="click">中加</a><a id="cp_80365986" name="click">中金</a><a id="cp_80455765" name="click">中科沃土</a><a id="cp_80065113" name="click">中欧</a><a id="cp_80560407" name="click">朱雀</a><a id="cp_80341238" name="click">中融</a><a id="cp_80156777" name="click">浙商</a><a id="cp_80036782" name="click">招商</a><a id="cp_80403111" name="click">浙商证券资管</a><a id="cp_80431710" name="click">招商证券资管</a><a id="cp_80381452" name="click">中泰证券(上海)资管</a><a id="cp_80066470" name="click">中信保诚</a><a id="cp_80355113" name="click">中信建投</a><a id="cp_10000018" name="click">中信证券</a><a id="cp_80075936" name="click">中邮</a><a id="cp_80048752" name="click">中银</a><a class="last" id="cp_80000200" name="click">中银证券</a></dd></dl> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="s0"></div> </div> <div id="guide_rs" class="guide"> <div id="1pfns3wjn9" class="s0"></div> <span class="h3">基金业绩?/span> <div id="1pfns3wjn9" class="guide-r guide-rr" style="position: relative; z-index: 3"> <ul id="limit_rs" class="ul-limit"> <li id="rs_t_def" class="at def">不限</li> </ul> <ul id="select_rs" class="ul-comm"> <li id="rs_t_z">??b></b></li> <li id="rs_t_1y">??b></b></li> <li id="rs_t_3y">??b></b></li> <li id="rs_t_6y">??b></b></li> <li id="rs_t_jn">今年以来<b></b></li> <li id="rs_t_1n">??b></b></li> <li id="rs_t_2n">??b></b></li> <li id="rs_t_3n">??b></b></li> <li id="rs_t_diy">自定?b></b></li> </ul> <div id="1pfns3wjn9" class="s0"></div> <dl id="content_rs" class="dl-guide-comm dl-yj"> <dd id="rs_c_def" class="defc at"></dd> <dd id="rs_c_z" style="display: none;"><a id="rs_z_def" class="at def">不限</a><a id="rs_z_10">?0?/a><a id="rs_z_20">?0?/a><a id="rs_z_50">?0?/a><a id="rs_z_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_1y" style="display: none;"><a id="rs_1y_def" class="at def">不限</a><a id="rs_1y_10">?0?/a><a id="rs_1y_20">?0?/a><a id="rs_1y_50">?0?/a><a id="rs_1y_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_3y" style="display: none;"><a id="rs_3y_def" class="at def">不限</a><a id="rs_3y_10">?0?/a><a id="rs_3y_20">?0?/a><a id="rs_3y_50">?0?/a><a id="rs_3y_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_6y" style="display: none;"><a id="rs_6y_def" class="at def">不限</a><a id="rs_6y_10">?0?/a><a id="rs_6y_20">?0?/a><a id="rs_6y_50">?0?/a><a id="rs_6y_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_jn" style="display: none;"><a id="rs_jn_def" class="at def">不限</a><a id="rs_jn_10">?0?/a><a id="rs_jn_20">?0?/a><a id="rs_jn_50">?0?/a><a id="rs_jn_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_1n" style="display: none;"><a id="rs_1n_def" class="at def">不限</a><a id="rs_1n_10">?0?/a><a id="rs_1n_20">?0?/a><a id="rs_1n_50">?0?/a><a id="rs_1n_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_2n" style="display: none;"><a id="rs_2n_def" class="at def">不限</a><a id="rs_2n_10">?0?/a><a id="rs_2n_20">?0?/a><a id="rs_2n_50">?0?/a><a id="rs_2n_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_3n" style="display: none;"><a id="rs_3n_def" class="at def">不限</a><a id="rs_3n_10">?0?/a><a id="rs_3n_20">?0?/a><a id="rs_3n_50">?0?/a><a id="rs_3n_100">?00?/a></dd> <dd id="rs_c_diy" class="dd-yj-diy" style="display: none;">日期<input type="text" id="yj_sdate" class="date" value="" autocomplete="off">?input type="text" id="yj_edate" class="date" value="" autocomplete="off">收益率(%):<input type="text" id="yj_svalue" class="num input_s" value="" autocomplete="off">?input type="text" id="yj_evalue" class="num input_s" value="" autocomplete="off"><span class="btn-confirm" id="yj_btn">确定</span></dd> </dl> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="s0"></div> </div> <div id="guide_more" class="guide bbn" style="position: relative; z-index: 2"> <span class="h3">更多分类?/span> <div id="1pfns3wjn9" class="guide-r"> <ul id="select_more" class="ul-comm ul-more"> <li id="more_t_tp" class="atat">基金主题<b></b></li> <li id="more_t_rt">机构评级<b></b></li> <li id="more_t_se">基金规模<b></b></li> <li id="more_t_nx">成立年限<b></b></li> </ul> <dl id="content_rt" class="dl-guide-ab dl-guide-pj" style="display: none;"> <dd id="content_sz"> <div id="1pfns3wjn9" class="title">上证评级</div> <a id="rt_sz_def" class="def">不限</a> <a id="rt_sz_5" class="star star_5">5?/a> <a id="rt_sz_4" class="star star_4">4?/a> <a id="rt_sz_3" class="star star_3">3?/a> <a id="rt_sz_2" class="star star_2">2?/a> <a id="rt_sz_1" class="star star_1">1?/a> </dd> <dd id="content_zs"> <div id="1pfns3wjn9" class="title">招商评级</div> <a id="rt_zs_def" class="def">不限</a> <a id="rt_zs_5" class="star star_5">5?/a> <a id="rt_zs_4" class="star star_4">4?/a> <a id="rt_zs_3" class="star star_3">3?/a> <a id="rt_zs_2" class="star star_2">2?/a> <a id="rt_zs_1" class="star star_1">1?/a> </dd> <dd id="content_ja" class="last"> <div id="1pfns3wjn9" class="title">济安评级</div> <a id="rt_ja_def" class="def">不限</a> <a id="rt_ja_5" class="star star_5">5?/a> <a id="rt_ja_4" class="star star_4">4?/a> <a id="rt_ja_3" class="star star_3">3?/a> <a id="rt_ja_2" class="star star_2">2?/a> <a id="rt_ja_1" class="star star_1">1?/a> </dd> </dl> <dl id="content_se" class="dl-guide-ab dl-guide-gm" style="display: none;"> <dd> <a id="se_2">?亿元</a> <a id="se_10">?0亿元</a> <a id="se_50">?0亿元</a> <a id="se_100">?00亿元</a> <a id="se_1001">>100亿元</a> <a id="se_t_def" class="def" style="display: none;">不限</a> </dd> </dl> <dl id="content_nx" class="dl-guide-ab dl-guide-nx" style="display: none;"> <dd> <a id="nx_1">??/a> <a id="nx_2">??/a> <a id="nx_3">??/a> <a id="nx_5">??/a> <a id="nx_7">??/a> <a id="nx_71">>7?/a> <a id="nx_t_def" class="def" style="display: none;">不限</a> </dd> </dl> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="s0"></div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="ztjj"> <dl id="content_tp" class="zzjjCon"> <dd id="dd_tp" class="zzjja zzjjfloat clearfix"><a id="tp_964deab6bb6bb363">2025规划</a><a id="tp_6b40ad4b345f7706">3D打印</a><a id="tp_595ee092f3ba6354">5G概念</a><a id="tp_69f2e96950b39451">AH?/a><a id="tp_b6ee2af87af96010">CRO</a><a id="tp_2816527fe4d29a2e">ETF联接</a><a id="tp_104adc77fa93e271">HS300</a><a id="tp_21af9f22995adaf1">IPO受益</a><a id="tp_6e48e3d381ac224f">LED</a> <span id="jjztfoldType" onclick="JJfoldType();" class="ico-arrow-down" >更多</span></dd> <dd id="zzjjafloat" class="zzjja zzjjafloat hide"><a id="tp_747e7340c80e9bfa">LOF</a><a id="tp_7ae2676d4cb6a785">MSCI大盘</a><a id="tp_56153353d1eca421">MSCI中国</a><a id="tp_fafecf9aea0f4838">MSCI中盘</a><a id="tp_76c51a83ffdaa4b6">PCB</a><a id="tp_7ceb36dac9236f6f">PPP模式</a><a id="tp_39eac97abb469241">QFII重仓</a><a id="tp_ffca8494e3a59c3b">阿里概念</a><a id="tp_18d05cddb279d66f">白酒</a><a id="tp_fdc62ec94686f020">保险</a><a id="tp_1c9c1f5a386037fc">北京板块</a><a id="tp_ec0dfc9bfb7ff416">贬值受?/a><a id="tp_cb88d66a8c012ef9">标普概念</a><a id="tp_0fce383cf9f7c377">病毒防治</a><a id="tp_5e7581ba0b6698c0">材料行业</a><a id="tp_fcf8114e7f306b49">参股期货</a><a id="tp_3c369f712396cf5c">参股银行</a><a id="tp_1aee1687698c66f4">草甘?/a><a id="tp_8769b97f80156528">长江三角</a><a id="tp_23cc11d8d4484759">超级品牌</a><a id="tp_ba98e418a5bd61cf">超清视频</a><a id="tp_0d9eb7543e9f3bd1">车联?/a><a id="tp_0750289e910c6516">成渝特区</a><a id="tp_2494b469c0c28ed1">城镇?/a><a id="tp_a0d6296be563a690">传感?/a><a id="tp_d67420169f4e9299">创业?/a><a id="tp_7df822821a0ac032">创业板综</a><a id="tp_df25417806dc9dca">创业成份</a><a id="tp_46837d8661373bec">纯?/a><a id="tp_a2a29932ce2c3eb4">打新基金</a><a id="tp_012a9a051c27ad6a">大安?/a><a id="tp_78d26300fc6c3b29">大飞?/a><a id="tp_898c24ce025205c6">大金?/a><a id="tp_3e98b3ffb8d67e2f">大数?/a><a id="tp_476cb275f1b2261d">单抗概念</a><a id="tp_10275f84aaa90dd7">低碳经济</a><a id="tp_dd0a7f1de457a90f">电力行业</a><a id="tp_e61e5bc173687a98">电商概念</a><a id="tp_9c9c6379bb2ee846">电子信息</a><a id="tp_6861b587622e8ade">电子元件</a><a id="tp_e28cd698533a85f0">独角?/a><a id="tp_9b80d3994bb5becb">多元金融</a><a id="tp_ae9284aba9785e45">二胎概念</a><a id="tp_c28ca2fe8acccb7c">房地?/a><a id="tp_22a15811867b20a4">分级?/a><a id="tp_f58766a61ad1008b">分级指数</a><a id="tp_ed4f534892c16930">风能</a><a id="tp_dee8751079df033a">福建板块</a><a id="tp_ed197e208a437da2">富时概念</a><a id="tp_51efd88d873424da">钢铁行业</a><a id="tp_983ba8fef12cd32c">工程建设</a><a id="tp_11fecbd5810bccd8">工业4.0</a><a id="tp_363bf1c7586734b6">共享经济</a><a id="tp_a51805733a0043a2">股权激?/a><a id="tp_287151eaa5271b35">广东板块</a><a id="tp_89bb7e6189d66db5">贵金?/a><a id="tp_d6737dcfef878d40">贵州板块</a><a id="tp_fafa0a5a32198a4c">国产芯片</a><a id="tp_4e6445a0312e1701">国际原油</a><a id="tp_a2d69ad88a2ef37b">国家安防</a><a id="tp_b25af703c8b84e21">国企改革</a><a id="tp_9044865e5a0713ac">国企混改</a><a id="tp_43f0de3e6af8b8da">海工装备</a><a id="tp_2eecea3984a203c7">航母概念</a><a id="tp_d23a0fc5afeac2c0">航天航空</a><a id="tp_9a67cea319731f2c">红利基金</a><a id="tp_fb20330ffea4d6d9">湖南板块</a><a id="tp_f784b7803c6e74f9">互联?/a><a id="tp_69ba26259ebb4028">互联医疗</a><a id="tp_8e01c5e0983cb84a"> 沪港?/a><a id="tp_167b69a1c113a535">沪股?/a><a id="tp_827d0ef57de3596c">沪企改革</a><a id="tp_d0447a4a2b1077b4">华为概念</a><a id="tp_d5016e2c21a149eb">黄金概念</a><a id="tp_f3b412fe0c36cde1">机构重仓</a><a id="tp_9ad51aaa0edc42ed">机械行业</a><a id="tp_49c9690a24bc4e85">基本金属</a><a id="tp_430f5ff7cf07846f">基金重仓</a><a id="tp_a702e9ce12914020">基因测序</a><a id="tp_09a5ff8eb52a1110">家电行业</a><a id="tp_0f06757a60d9f5cd">价值蓝?/a><a id="tp_d3ab47d8446e8ba3">健康中国</a><a id="tp_d6e5802143a316e4">江苏板块</a><a id="tp_1aa95d5007922dc7">交运物流</a><a id="tp_c847622ba8d0dca4">节能环保</a><a id="tp_0526eb9c08009f22">金融地产</a><a id="tp_ffedb73669777744">精准医疗</a><a id="tp_d7c69d9b90ce955f">军工</a><a id="tp_358a779a7792ef93">军民融合</a><a id="tp_013e34c7d7584f8b">锂电?/a><a id="tp_414fefb3c7da352e">量化投资</a><a id="tp_3164a1b721fc3464">量子通信</a><a id="tp_d4361b449ec86f07">流感</a><a id="tp_a6b13ca004cbead8">煤炭采?/a><a id="tp_a1546edc31df3bca">逆向投资</a><a id="tp_06eb9d025c5f8337">酿酒行业</a><a id="tp_552284761f3eaf0f">农牧饲渔</a><a id="tp_71237a4f4e8fd2b1">苹果概念</a><a id="tp_801b6f740b0eaf72">汽车行业</a><a id="tp_5212416eeb0fa495">区块?/a><a id="tp_8a2bcf681a90e964">券商概念</a><a id="tp_f9adfea3964400a0">券商信托</a><a id="tp_5ee2a51f1309cc73">人工智能</a><a id="tp_293c804716292d79">软件服务</a><a id="tp_03c9064a7368acfc">山东板块</a><a id="tp_303f34cff11e41da">陕西板块</a><a id="tp_89238a454d536b19">商品资源</a><a id="tp_1c97295221542dc8">上海板块</a><a id="tp_53e100934074eacc">上证180</a><a id="tp_8ee4bd6fd38bf3f8">上证380</a><a id="tp_05bfe579482e163e">上证50</a><a id="tp_dbc94f3433625599">社保重仓</a><a id="tp_5b5d762eee17e2da">深成500</a><a id="tp_ef4facef1d235766">深股?/a><a id="tp_15fd68c161344a8a">深圳特区</a><a id="tp_8e2249bee4a6905a">深证100R</a><a id="tp_8ddf7a435b9abc36">生物识别</a><a id="tp_88eea70da4c5037d">生物疫苗</a><a id="tp_06ac03ccaecf7e8c">石墨?/a><a id="tp_4e66b7f0123b6c57">食品行业</a><a id="tp_d2a9fbc97e927a36">食品饮料</a><a id="tp_3924afae75479978">手游概念</a><a id="tp_48527126a1e0548e">水泥建材</a><a id="tp_6a36c14144434c97">四川板块</a><a id="tp_bbd400970a05b40d">太阳?/a><a id="tp_a865581351c6c885">钛白?/a><a id="tp_345dc75d9c7c8f24">特斯?/a><a id="tp_9ffe23439cd3ae26">铁路基建</a><a id="tp_8a3da89f768c88c6">通讯改革</a><a id="tp_41a9ea31f23aa606">通用航空</a><a id="tp_4b1aa9f619c28de5">土地流转</a><a id="tp_6809705615fdd38a">网红直播</a><a id="tp_264eaecc6dd0bb49">网络游戏</a><a id="tp_082bd2e2224038ad">文化传媒</a><a id="tp_763b648f39da6cd2">无线充电</a><a id="tp_5f236b7bf959d3a0">无线耳机</a><a id="tp_b071a7e158d631f5">物联?/a><a id="tp_4774276049174d5f">稀缺资?/a><a id="tp_0118120006524473">消费</a><a id="tp_30d3509b6cc0ea6c">小金?/a><a id="tp_755d67d0b8181cb7">新零售概?/a><a id="tp_6d613f93d8f40228">新能?/a><a id="tp_fbd0538b624a68de">新能源车</a><a id="tp_c25b50a1b74a76f6">新三?/a><a id="tp_a997a2c204305e0c">新兴产业</a><a id="tp_baa4d2f3d7e68aa2">雄安新区</a><a id="tp_dc02042671665ec3">虚拟现实</a><a id="tp_35117b59408e82a9">央视50</a><a id="tp_55daf9ed8020f812">养老概?/a><a id="tp_41481866c67b81cc">养老金</a><a id="tp_39667681c63c573e">养老金概念</a><a id="tp_11ee1a3796e3325b">一带一?/a><a id="tp_02aae4007b83591b">医疗器械</a><a id="tp_851c69bed4b15ceb">医疗行业</a><a id="tp_8ced9f156ee2f6d2">医药行业</a><a id="tp_579138e43b1d22d4">医药制?/a><a id="tp_5ab8d1eb90748855">银行</a><a id="tp_a8dac894eab2fc7b">影视概念</a><a id="tp_d08116297848f72d">优选QDII</a><a id="tp_bd05913248d1929d">优选股?/a><a id="tp_ef5f9b1b27dbf2f8">优选混?/a><a id="tp_acacba1c784ca437">优选债券</a><a id="tp_ac14a4d48f529ba1">优选指?/a><a id="tp_ee2c57fd76f5294e">预盈预增</a><a id="tp_9f632ad64711a24e">园林工程</a><a id="tp_321cc099a2d5f9ce">云计?/a><a id="tp_de4cbddd20e320c0">在线教育</a><a id="tp_9f43fb6c67e8f7c1">浙江板块</a><a id="tp_de01b5daebb833ac">证金持股</a><a id="tp_56a397a8336658dd">智慧城市</a><a id="tp_6c548e5d8591050b">智能穿戴</a><a id="tp_29f34384913d542e">智能机器</a><a id="tp_9f76f5979c2a77f7">中药</a><a id="tp_54d017f63d72cede">中证100</a><a id="tp_16019b02c4652a48">中证500</a><a id="tp_235b7a54e02c57a3">中证800</a><a id="tp_9d7998123a19032c">中字?/a><a id="tp_77cb0936134e48e2">猪肉概念</a><a id="tp_c9038f0ffbc2da65">专注定增</a><a id="tp_a6f8bc77427361a8">转债标?/a><a id="tp_776991d1c7336f2e">自贸?/a><a id="tp_de764f19e49f1a89">自由贸易?/a><a id="tp_e8e0e6aae1bcfcd2">租售同权</a><a id="tp_97c97c61c8537bec">昨日触板</a><a id="tp_34993ead92f6bbf1">昨日涨停</a><a id="tp_t_def" style="display:none;" class="def">不限</a></dd> </dl> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="s6"></div> </div> </div> <div id="div_tb" class="div-comm div-tb"> <div id="1pfns3wjn9" class="tit"> <span class="fl">共找?<span id="fund_count">6576</span>只基金符合您的要求:</span> <div id="pager_lite" class="div-page-lite fr"><b class="ico-left ico end"></b><span class="orange">1</span>/329<b value="2" class="ico-right ico"></b></div> <dl id="swtich_fund_dl" class="fr dl-fund-swtich"> <dd id="sh_list" class="at"><b class="ico-list ico"></b><span class="font">列表</span></dd> <dd id="sh_table"><b class="ico-detail ico"></b><span class="font">详细信息</span></dd> </dl> </div> <table id="fund_list"> <thead> <tr><th>对比</th><th class="tl">基金名称<span class="lgray">|</span>代码</th><th>基金类型</th><th>净值|<a id="sc_r">日增长率</a></th><th><a id="sc_z" name="click">??/a></th><th><a id="sc_1y" name="click">??/a></th><th><a class="desc" id="sc_3y" name="click">??/a></th><th><a id="sc_6y" name="click">??/a></th><th><a id="sc_jn" name="click">今年?/a></th><th><a id="sc_1n" name="click">??/a></th><th><a id="sc_2n" name="click">??/a></th><th id="th_sc_3n"><a id="sc_3n" name="click">??/a></th><th class="hide" id="th_sc_diy"><a id="sc_diy" name="click">自定?/a></th><th class="th_fl">手续?span class="lgray">|</span><a id="sc_minsg" name="click">购买起点</a></th><th>操作</th></tr> </thead> <tbody> <tr id="tr_001300"><td><input id="chk_001300" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/001300.html" class="name">大成睿景灵活配置混合A</a><br><span class="gray">001300</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">1.3190</span>?span class="zhang">1.54%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-5.24%</span></td><td class="y"><span class="die">-4.14%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">46.39%</span></td><td><span class="zhang">56.47%</span></td><td><span class="zhang">62.44%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">67.60%</span></td><td><span class="zhang">124.32%</span></td><td><span class="zhang">70.85%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_001301"><td><input id="chk_001301" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/001301.html" class="name">大成睿景灵活配置混合C</a><br><span class="gray">001301</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">1.2630</span>?span class="zhang">1.53%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-5.25%</span></td><td class="y"><span class="die">-4.25%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">46.18%</span></td><td><span class="zhang">55.93%</span></td><td><span class="zhang">61.72%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">66.18%</span></td><td><span class="zhang">120.80%</span></td><td><span class="zhang">66.84%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_003713"><td><input id="chk_003713" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/003713.html" class="name">英大睿盛A</a><br><span class="gray">003713</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">1.7551</span>?span class="zhang">0.57%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-3.02%</span></td><td class="y"><span class="die">-1.36%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">43.92%</span></td><td><span class="zhang">47.50%</span></td><td><span class="zhang">53.88%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">64.83%</span></td><td><span class="zhang">110.97%</span></td><td><span class="zhang">93.37%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><span class="del">0.80%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_003714"><td><input id="chk_003714" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/003714.html" class="name">英大睿盛C</a><br><span class="gray">003714</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">1.8106</span>?span class="zhang">0.57%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-3.03%</span></td><td class="y"><span class="die">-1.38%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">43.90%</span></td><td><span class="zhang">47.41%</span></td><td><span class="zhang">53.71%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">64.70%</span></td><td><span class="zhang">117.86%</span></td><td><span class="zhang">99.28%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_090018"><td><input id="chk_090018" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/090018.html" class="name">大成新锐产业混合</a><br><span class="gray">090018</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">3.2150</span>?span class="zhang">1.55%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-4.85%</span></td><td class="y"><span class="die">-4.14%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">43.53%</span></td><td><span class="zhang">56.52%</span></td><td><span class="zhang">59.87%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">72.29%</span></td><td><span class="zhang">122.65%</span></td><td><span class="zhang">84.56%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_000746"><td><input id="chk_000746" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/000746.html" class="name">招商行业精选股票基?/a><br><span class="gray">000746</span></td><td>股票?/td><td class="jz"><span class="ping">3.8010</span>?span class="zhang">2.29%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-2.36%</span></td><td class="y"><span class="zhang">2.59%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">43.06%</span></td><td><span class="zhang">62.92%</span></td><td><span class="zhang">80.14%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">99.63%</span></td><td><span class="zhang">185.57%</span></td><td><span class="zhang">148.11%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><a href="http://fundf10.ueharakousan.com/jjfl_000746.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_001475"><td><input id="chk_001475" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/001475.html" class="name">易方达国防军工混?/a><br><span class="gray">001475</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">1.2690</span>?span class="zhang">1.36%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-6.96%</span></td><td class="y"><span class="die">-11.26%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">42.74%</span></td><td><span class="zhang">44.70%</span></td><td><span class="zhang">57.05%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">50.89%</span></td><td><span class="zhang">69.65%</span></td><td><span class="zhang">41.16%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><a href="http://fundf10.ueharakousan.com/jjfl_001475.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_001384"><td><input id="chk_001384" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/001384.html" class="name">东方新思路混合A</a><br><span class="gray">001384</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">1.3841</span>?span class="zhang">2.16%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-2.54%</span></td><td class="y"><span class="zhang">6.64%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">42.72%</span></td><td><span class="zhang">58.38%</span></td><td><span class="zhang">62.64%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">73.19%</span></td><td><span class="zhang">85.98%</span></td><td><span class="zhang">59.24%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><span class="del">0.80%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_001385"><td><input id="chk_001385" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/001385.html" class="name">东方新思路混合C</a><br><span class="gray">001385</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">1.3559</span>?span class="zhang">2.16%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-2.55%</span></td><td class="y"><span class="zhang">6.60%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">42.58%</span></td><td><span class="zhang">58.07%</span></td><td><span class="zhang">62.19%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">72.48%</span></td><td><span class="zhang">84.53%</span></td><td><span class="zhang">57.41%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_002190"><td><input id="chk_002190" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/002190.html" class="name">农银新能源主?/a><br><span class="gray">002190</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">1.8346</span>?span class="zhang">3.04%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-3.24%</span></td><td class="y"><span class="die">-1.55%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">41.91%</span></td><td><span class="zhang">48.78%</span></td><td><span class="zhang">73.32%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">92.29%</span></td><td><span class="zhang">122.51%</span></td><td><span class="zhang">62.93%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><a href="http://fundf10.ueharakousan.com/jjfl_002190.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_004139"><td><input id="chk_004139" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/004139.html" class="name">中邮军民融合灵活配置混合</a><br><span class="gray">004139</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">1.3767</span>?span class="zhang">0.85%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-4.50%</span></td><td class="y"><span class="die">-2.51%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">41.66%</span></td><td><span class="zhang">41.40%</span></td><td><span class="zhang">46.63%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">46.90%</span></td><td><span class="zhang">61.49%</span></td><td><span class="zhang">34.19%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_001838"><td><input id="chk_001838" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/001838.html" class="name">国投瑞银国家安全混合</a><br><span class="gray">001838</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">1.0040</span>?span class="die">-0.30%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-6.34%</span></td><td class="y"><span class="die">-13.15%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">40.62%</span></td><td><span class="zhang">37.35%</span></td><td><span class="zhang">45.51%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">33.69%</span></td><td><span class="zhang">42.82%</span></td><td><span class="zhang">20.38%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_004698"><td><input id="chk_004698" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/004698.html" class="name">博时军工主题股票</a><br><span class="gray">004698</span></td><td>股票?/td><td class="jz"><span class="ping">1.5440</span>?span class="zhang">0.85%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-6.08%</span></td><td class="y"><span class="die">-9.55%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">40.62%</span></td><td><span class="zhang">36.16%</span></td><td><span class="zhang">55.49%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">52.27%</span></td><td><span class="zhang">79.53%</span></td><td><span class="zhang">53.02%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_000690"><td><input id="chk_000690" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/000690.html" class="name">前海开源大海洋混合</a><br><span class="gray">000690</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">1.6120</span>?span class="zhang">0.81%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-6.01%</span></td><td class="y"><span class="die">-5.34%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">40.54%</span></td><td><span class="zhang">37.19%</span></td><td><span class="zhang">32.24%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">40.79%</span></td><td><span class="zhang">83.39%</span></td><td><span class="zhang">60.40%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_001606"><td><input id="chk_001606" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/001606.html" class="name">农银工业4.0混合</a><br><span class="gray">001606</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">2.3407</span>?span class="zhang">3.18%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-3.22%</span></td><td class="y"><span class="die">-2.34%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">40.25%</span></td><td><span class="zhang">49.44%</span></td><td><span class="zhang">78.52%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">87.03%</span></td><td><span class="zhang">121.66%</span></td><td><span class="zhang">83.43%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_000336"><td><input id="chk_000336" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/000336.html" class="name">农银研究精选混?/a><br><span class="gray">000336</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">2.5887</span>?span class="zhang">3.02%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-3.59%</span></td><td class="y"><span class="die">-2.60%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">39.91%</span></td><td><span class="zhang">51.12%</span></td><td><span class="zhang">79.80%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">97.35%</span></td><td><span class="zhang">128.16%</span></td><td><span class="zhang">80.31%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><a href="http://fundf10.ueharakousan.com/jjfl_000336.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_570008"><td><input id="chk_570008" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/570008.html" class="name">诺德周期策略混合</a><br><span class="gray">570008</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">3.0840</span>?span class="zhang">3.80%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-2.31%</span></td><td class="y"><span class="zhang">2.94%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">39.48%</span></td><td><span class="zhang">66.25%</span></td><td><span class="zhang">79.51%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">83.03%</span></td><td><span class="zhang">131.56%</span></td><td><span class="zhang">104.65%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_570001"><td><input id="chk_570001" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/570001.html" class="name">诺德价值优势混?/a><br><span class="gray">570001</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">2.5196</span>?span class="zhang">3.86%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-2.05%</span></td><td class="y"><span class="zhang">3.77%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">39.44%</span></td><td><span class="zhang">69.31%</span></td><td><span class="zhang">82.03%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">85.92%</span></td><td><span class="zhang">116.13%</span></td><td><span class="zhang">103.76%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><a href="http://fundf10.ueharakousan.com/jjfl_570001.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr id="tr_004997"><td><input id="chk_004997" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/004997.html" class="name">广发高端制造股?/a><br><span class="gray">004997</span></td><td>股票?/td><td class="jz"><span class="ping">2.1001</span>?span class="zhang">5.43%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-1.77%</span></td><td class="y"><span class="die">-5.38%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">39.39%</span></td><td><span class="zhang">51.95%</span></td><td><span class="zhang">85.73%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">107.44%</span></td><td><span class="zhang">176.58%</span></td><td><span class="zhang">110.01%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><a href="http://fundf10.ueharakousan.com/jjfl_004997.html">0.15%</a><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr><tr class="last" id="tr_161706"><td><input id="chk_161706" autocomplete="off" type="checkbox"></td><td class="fname"><a href="http://ueharakousan.com/161706.html" class="name">招商优质成长混合(LOF)</a><br><span class="gray">161706</span></td><td>混合?/td><td class="jz"><span class="ping">3.1193</span>?span class="zhang">2.27%</span>?br><span class="gray">日期?9-11</span></td><td><span class="die">-3.02%</span></td><td class="y"><span class="zhang">1.19%</span></td><td class="3y"><span class="zhang">39.27%</span></td><td><span class="zhang">56.43%</span></td><td><span class="zhang">68.51%</span></td><td class="1n"><span class="zhang">85.83%</span></td><td><span class="zhang">160.03%</span></td><td><span class="zhang">119.97%</span></td><td class="td_fl"><div id="1pfns3wjn9" class="rate_d"><div id="1pfns3wjn9" class="l"><span class="del">1.50%</span></div><div id="1pfns3wjn9" class="r">100?/div></div></td><td class="td-buy"><div></div></td></tr> </tbody> </table> <div id="wrap_fund_table" style="display: none;"> <div id="1pfns3wjn9" class="tit-table pr"> <ul class="tab-table"> <li id="anchor_sy" class="br"><a class="desc">?月收?/a></li> <li id="anchor_minsg"><a id="sc_minsg_tb">购买起点</a></li> </ul> <ul id="sy_table" class="sy-table hide"> <li id="sc_r_tb">日增长率</li> <li id="sc_z_tb">?周收?/li> <li id="sc_1y_tb">?月收?/li> <li id="sc_3y_tb">?月收?/li> <li id="sc_6y_tb">?月收?/li> <li id="sc_jn_tb">今年来收?/li> <li id="sc_1n_tb">?年收?/li> <li id="sc_2n_tb">?年收?/li> <li id="sc_3n_tb">?年收?/li> <li style="display: none;" id="sc_diy_tb">自定义收?/li> </ul> </div> <div id="fund_table"> </div> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="div-comm div-hotplan"> <p id="hotplan_bottom" class="hotplan">热门方案?a href="http://zhishubao.1234567.com.cn/">涨了指数就赚?/a></p> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="div-pager"> <div id="pager" class="pager"><span class="end page" value="1"><b class="ico ico-left"></b>上一?/span><span class="nu at" value="1">1</span><span class="nu" value="2">2</span><span class="nu" value="3">3</span><span class="nu" value="4">4</span><span class="nu" value="5">5</span><span class="point">...</span><span class="nu page" value="2">下一?b class="ico ico-right"></b></span><span class="nv" id="startpageSum">?29?/span><span class="nv">去第</span><span class="ct"><span class="wrap-tonum"><input id="tonum" type="text" class="tonum" autocomplete="off"/></span><span id="anim" class="anim" style="left: 0px;"><a id="btn_jump" class="btn-jump">确定</a>?/span></span></div> <div id="1pfns3wjn9" class="s0"></div> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="wrap-r fr"> <div id="1pfns3wjn9" class="div-comm div-kf"> <div id="1pfns3wjn9" class="tit"> <ul> <li class="at">主题基金</li> </ul> <span class="ml10">抓热点,选主?/span> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="content"> <ul id="ztjjhtml" class="ul-flist_zt"><li datahref='http://ueharakousan.com/ztjj/0fce383cf9f7c377_themedetail.html?sort=SYL_6Y&rs=WRANK&sid=0#sort:SYL_6Y:rs:WRANK:TableSort:SYL_Y:sid:0'><p class='bgred' style='filter: alpha(opacity=120.0); opacity: 1.2;'><span>病毒防治</span></p><p><a href="http://ueharakousan.com/001384.html" title="东方新思路混合A" class="fname">东方新思路混合A</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">58.38%</span> </span><span class="ztmore"><a href="http://ueharakousan.com/ztjj/0fce383cf9f7c377_themedetail.html?sort=SYL_6Y&rs=WRANK&sid=0#sort:SYL_6Y:rs:WRANK:TableSort:SYL_Y:sid:0" class="viewmore">查看更多基金</a></span> </p></li><li datahref='http://ueharakousan.com/ztjj/4e66b7f0123b6c57_themedetail.html?sort=SYL_6Y&rs=WRANK&sid=1#sort:SYL_6Y:rs:WRANK:TableSort:SYL_Y:sid:1'><p class='bgred' style='filter: alpha(opacity=119.73333333333333333333333333); opacity: 1.1973333333333333333333333333;'><span>食品行业</span></p><p><a href="http://ueharakousan.com/001631.html" title="天弘中证食品饮料指数A" class="fname">天弘中证食品饮料指数A</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">56.63%</span> </span><span class="ztmore"><a href="http://ueharakousan.com/ztjj/4e66b7f0123b6c57_themedetail.html?sort=SYL_6Y&rs=WRANK&sid=1#sort:SYL_6Y:rs:WRANK:TableSort:SYL_Y:sid:1" class="viewmore">查看更多基金</a></span> </p></li><li datahref='http://ueharakousan.com/ztjj/fb20330ffea4d6d9_themedetail.html?sort=SYL_6Y&rs=WRANK&sid=2#sort:SYL_6Y:rs:WRANK:TableSort:SYL_Y:sid:2'><p class='bgred' style='filter: alpha(opacity=109.52888888888888888888888889); opacity: 1.0952888888888888888888888889;'><span>湖南板块</span></p><p><a href="http://ueharakousan.com/005453.html" title="前海开源医疗健康A" class="fname">前海开源医疗健康A</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">50.41%</span> </span><span class="ztmore"><a href="http://ueharakousan.com/ztjj/fb20330ffea4d6d9_themedetail.html?sort=SYL_6Y&rs=WRANK&sid=2#sort:SYL_6Y:rs:WRANK:TableSort:SYL_Y:sid:2" class="viewmore">查看更多基金</a></span> </p></li></ul> <p class="bottom"><a href="http://ueharakousan.com/ztjj/#!syl/SYL_6Y" class="more">点击查看更多主题基金></a></p> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="div-comm div-kf"> <div id="1pfns3wjn9" class="tit"> <ul> <li class="at">股票型基?/li> </ul> <span class="ml10">善择时,高收?/span> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="content"> <ul id="ul_flist_gp" class="ul-flist"><li><p><a class="fname" title="广发高端制造股? href="http://ueharakousan.com/004997.html">广发高端制造股?/a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn/FundtradePage/default2.aspx?fc=004997">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">107.44%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.50%</span></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="招商行业精选股票基? href="http://ueharakousan.com/000746.html">招商行业精选股票基?/a><a class="buy" href="http://trade.1234567.com.cn/FundtradePage/default2.aspx?fc=000746">购买</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">99.63%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.50%</span></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="广发医疗保健股票A" href="http://ueharakousan.com/004851.html">广发医疗保健股票A</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">93.67%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.50%</span></span></span></p></li></ul> <p class="bottom"><a href="http://ueharakousan.com/trade/gp.html" class="more">点击查看更多股票型基?</a></p> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="div-comm div-kf"> <div id="1pfns3wjn9" class="tit"> <ul> <li class="at">混合型基?/li> </ul> <span class="ml10">投资灵活,分散风?/span> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="content"> <ul id="ul_flist_hh" class="ul-flist"><li><p><a class="fname" title="中金瑞祥A" href="http://ueharakousan.com/006279.html">中金瑞祥A</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">313.46%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.50%</span></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="长城环保主题混合" href="http://ueharakousan.com/000977.html">长城环保主题混合</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">122.35%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.50%</span></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="长城久鼎混合" href="http://ueharakousan.com/002542.html">长城久鼎混合</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">106.38%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.50%</span></span></span></p></li></ul> <p class="bottom"><a href="http://ueharakousan.com/trade/hh.html" class="more">点击查看更多混合型基?</a></p> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="div-comm div-kf"> <div id="1pfns3wjn9" class="tit"> <ul> <li class="at">债券型基?/li> </ul> <span class="ml10">收益稳,抗通胀</span> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="content"> <ul id="ul_flist_zq" class="ul-flist"><li><p><a class="fname" title="泰达宏利溢利债券A" href="http://ueharakousan.com/003793.html">泰达宏利溢利债券A</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">131.93%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">0.80%</span></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="华润元大润鑫债券C" href="http://ueharakousan.com/006471.html">华润元大润鑫债券C</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">67.67%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="鹏华可转债债券" href="http://ueharakousan.com/000297.html">鹏华可转债债券</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">33.44%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">0.80%</span></span></span></p></li></ul> <p class="bottom"><a href="http://ueharakousan.com/trade/zq.html" class="more">点击查看更多债券型基?</a></p> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="div-comm div-kf"> <div id="1pfns3wjn9" class="tit"> <ul> <li class="at">指数型基?/li> </ul> <span class="ml10">涨了指数就赚?/span> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="content"> <ul id="ul_flist_zs" class="ul-flist"><li><p><a class="fname" title="招商国证生物医药指数分级" href="http://ueharakousan.com/161726.html">招商国证生物医药指数分级</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">78.34%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.00%</span></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="汇添富中证生物科技指数A" href="http://ueharakousan.com/501009.html">汇添富中证生物科技指数A</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">77.45%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"><span class="del">1.00%</span></span></span></p></li><li><p><a class="fname" title="汇添富中证生物科技指数C" href="http://ueharakousan.com/501010.html">汇添富中证生物科技指数C</a></p><p><span class="fl">??<span class="zhang">76.83%</span></span><span class="fr mr0">手续?span class="rate"></span></span></p></li></ul> <p class="bottom"><a href="http://ueharakousan.com/trade/zs.html" class="more">点击查看更多指数型基?</a></p> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="div-comm div-kf"> <div id="1pfns3wjn9" class="tit"> <ul> <li class="at">新发基金</li> </ul> <span class="ml10">在线购买,免排队</span> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="content"> <ul id="ul_flist_xf" class="ul-flist"><li><p><a class="fname" href="http://ueharakousan.com/data/xininfo_009253.html" title="蜂巢添元纯债C">蜂巢添元纯债C</a></p><p><span class="fl">债券?09/11?2/10)</span><span class="fr">100元起</span></p></li><li><p><a class="fname" href="http://ueharakousan.com/data/xininfo_009367.html" title="浦银安盛科技创新一年定开混合C">浦银安盛科技创新一年定开混合C</a></p><p><span class="fl">混合?09/11?2/10)</span><span class="fr">100元起</span></p></li><li><p><a class="fname" href="http://ueharakousan.com/data/xininfo_009252.html" title="蜂巢添元纯债A">蜂巢添元纯债A</a></p><p><span class="fl">债券?09/11?2/10)</span><span class="fr">100元起</span></p></li></ul> <p class="bottom"><a href="http://ueharakousan.com/data/xfdaogou.html" class="more">点击查看更多新发基金></a></p> </div> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="s0"></div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="page-box"> <div id="1pfns3wjn9" class="div-comm div-look"> <div id="1pfns3wjn9" class="tit"> <span class="f14 fl b ml10">看了又看</span> <a onclick="Look.change();" class="fl change"><b class="ico-change"></b>换一?/a> <a href="http://ueharakousan.com/fundhot8.html" class="more">看看大家的选择,发现投资惊喜!</a> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="content"> <div id="content_look"><div id="1pfns3wjn9" class="wrap wrap-hh"><dl data-href="http://ueharakousan.com/161725.html" class="h"><dt><a href="http://ueharakousan.com/161725.html">招商中证白酒指数分级</a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">股票?span class="lgray">|</span><a href="http://ueharakousan.com/company/80036782.html">招商基金</a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?月收?/span><br /><span class="zhang">59.11<span class="sub">%</span></span></dd><dd></dd></dl></div><div id="1pfns3wjn9" class="wrap wrap-hh"><dl data-href="http://ueharakousan.com/001717.html" class="h"><dt><a href="http://ueharakousan.com/001717.html">工银前沿医疗股票</a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">股票?span class="lgray">|</span><a href="http://ueharakousan.com/company/80064225.html">工银瑞信基金</a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?年收?/span><br /><span class="zhang">92.00<span class="sub">%</span></span></dd><dd></dd></dl></div><div id="1pfns3wjn9" class="wrap wrap-hh"><dl data-href="http://ueharakousan.com/004075.html" class="h"><dt><a href="http://ueharakousan.com/004075.html">交银医药创新股票</a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">股票?span class="lgray">|</span><a href="http://ueharakousan.com/company/80064562.html">交银施罗德基?/a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?年收?/span><br /><span class="zhang">91.02<span class="sub">%</span></span></dd><dd><a class="btn-buy" href="http://trade.1234567.com.cn/FundtradePage/default2.aspx?fc=004075">立即购买</a></dd></dl></div><div id="1pfns3wjn9" class="wrap wrap-hh"><dl data-href="http://ueharakousan.com/002669.html" class="h"><dt><a href="http://ueharakousan.com/002669.html">华商万众创新混合</a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">混合?span class="lgray">|</span><a href="http://ueharakousan.com/company/80053204.html">华商基金</a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?年收?/span><br /><span class="zhang">100.00<span class="sub">%</span></span></dd><dd></dd></dl></div><div id="1pfns3wjn9" class="wrap wrap-hh"><dl data-href="http://ueharakousan.com/001385.html" class="h"><dt><a href="http://ueharakousan.com/001385.html">东方新思路混合C</a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">混合?span class="lgray">|</span><a href="http://ueharakousan.com/company/80042861.html">东方基金</a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?月收?/span><br /><span class="zhang">58.07<span class="sub">%</span></span></dd><dd></dd></dl></div><div id="1pfns3wjn9" class="wrap wrap-ll"><dl data-href="http://ueharakousan.com/001045.html" class="l ex"><dt><a href="http://ueharakousan.com/001045.html">华夏可转债增强债券A</a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">债券?span class="lgray">|</span><a href="http://ueharakousan.com/company/80000222.html">华夏基金</a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?年收?/span><br /><span class="zhang">24.69<span class="sub">%</span></span></dd><dd></dd></dl></div><div id="1pfns3wjn9" class="wrap wrap-ll"><dl data-href="http://ueharakousan.com/000297.html" class="l ex"><dt><a href="http://ueharakousan.com/000297.html">鹏华可转债债券</a></dt><dd class="arrow"></dd><dd class="f14 fname">债券?span class="lgray">|</span><a href="http://ueharakousan.com/company/80000230.html">鹏华基金</a></dd><dd class="sy"><span class="gray">?年收?/span><br /><span class="zhang">33.44<span class="sub">%</span></span></dd><dd></dd></dl></div></div> <div id="content_look_load" class="load" style="display: none;"></div> </div> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="page-box"> <div id="pop_compare" class="wrap-l div-compare" style="display: none;"> <div id="1pfns3wjn9" class="div-comm"> <div id="compare_tip" class="tip" style="display: none;">对比栏已满,您可以删除不需要的基金再继续添加,或进入对比页面继续添加,<a onclick="openCompare();">点此进入对比页面</a></div> <div id="1pfns3wjn9" class="tit"> <ul> <li class="at">对比?/li> </ul> <a onclick="hideCompare();" class="more">隐藏</a> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="s0"></div> <div id="1pfns3wjn9" class="content"> <div id="compare" class="fl"> <dl class="empty"> <dd>您还可以继续添加<br /> 请在列表中选择基金</dd> </dl> <dl class="empty"> <dd>您还可以继续添加<br /> 请在列表中选择基金</dd> </dl> <dl class="empty"> <dd>您还可以继续添加<br /> 请在列表中选择基金</dd> </dl> <dl class="empty"> <dd>您还可以继续添加<br /> 请在列表中选择基金</dd> </dl> <dl class="empty"> <dd>您还可以继续添加<br /> 请在列表中选择基金</dd> </dl> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="fr func"> <a onclick="openCompare();" class="btn-company">比较</a> <a onclick="Compare.clear();">清空</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="sidebar" class="sidebar"> <div id="sidesearch" class="sidesearch"> <dl> <dt><a id="btn_search" class="ico">搜索</a></dt> <dd> <form action="//ueharakousan.com/data/fundsearch.aspx"> <b id="btn_search_unfold"></b> <input name="q" id="search_sidebar" type="text" maxlength="100" autocomplate="off"> <a class="submit" onclick="ff.toJjhq('search_sidebar')">搜索</a> <input name="t" value="0" type="hidden" /> <input name="p" value="1" type="hidden" /> </form> </dd> </dl> </div> <div id="feedbackbtn" class="feedback"></div> <div id="gotop" class="gotop"><a style="display: none;" class="ico" onclick="window.scroll(0, 0)" id="gotop_btn">返回</a></div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="page-box"> <div id="1pfns3wjn9" class="div-search-wrap"> <div id="1pfns3wjn9" class="search-box" data-plugin="searchBox" data-target="#search-tooltip2"> <div id="1pfns3wjn9" class="boxContent clearfix"> <div id="1pfns3wjn9" class="searchbarbox"> <div id="1pfns3wjn9" class="searchbar-select" data-searchbox="select"> <div id="1pfns3wjn9" class="select-head"> <p class="headContent" onselectstart="return false;" style="-moz-user-select: none;">?nbsp;?/p> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="select-option"> <ul> <li class="active" data-select-to="fund">?nbsp;?/li> <li data-select-to="fund-manager">基金经理</li> </ul> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="searchbar-input"> <input type="text" id="search-input2" data-searchbox="input" autocomplete="off" /> <label class="em-placehold search-que" for="search-input2" onselectstart="return false;" style="-moz-user-select: none;"><i class=""></i>请输入基金代码、名称或简?/label> <div class="search-tooltip" id="search-tooltip2"></div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="searchbar-btn"> <button class="search-submit" data-searchbox="submit" type="submit">搜索</button> </div> </div> </div> </div> <div class="search-r" id="Div2"> </div> <div class="search-result" id="Div3"> </div> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="page-box"> <div id="1pfns3wjn9" style="border:1px solid #CAC9C7;background: none no-repeat scroll 0px 0px #FFFAE0;margin:10px 0px 0px;padding: 5px;line-height: 2.0;text-align: left;color: #333333; font-size:12px;"> 郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据? </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="page-box"> <div id="1pfns3wjn9" class="offices"> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li class="last"> </li> </ul> </div> </div> <div id="1pfns3wjn9" class="page-box"> <style> .cpright{font-family:arial,SimSun,'宋体';text-align: center;line-height: 24px;margin: 5px 0 0 0;padding: 0 0 30px 0;}.cpright p{line-height: 24px;padding:0;margin:0;}.cpright a {color: #5D5D5D;text-decoration:underline;}.cpright a:hover,.cpright p.cp a:hover{color:#E30000;text-decoration:underline;}.cpright span {color: #5D5D5D;margin: 0 10px;}.cpright p.cp,.cpright p.cp a {color: #808080;text-decoration:none;} /*天天基金footer*/ .footera { background:url("//j5.dfcfw.com/image/201508/20150812175642.png") no-repeat;} .footer-police, .footer-zx110, .footer-shjubao, .footer-cxzx, .footer-shgs,.footer-hgwb {height: 40px;margin: 0 4px; width: 110px;} .footer-police, .footer-zx110, .footer-shjubao, .footer-cxzx, .footer-shgs,.footer-hgwb {display: inline-block;overflow: hidden;} .footer-police {background-position: 0 -512px;} .footer-zx110 {background-position: -112px -512px;} .footer-shjubao {background-position: 0 -560px;} .footer-cxzx {background-position: -112px -560px;width: 40px;} .footer-shgs {background-position: 0 -608px;width: 47px;} .footer-hgwb {background-position: -52px -608px;width: 116px;} </style> <div id="1pfns3wjn9" class="cpright"> <p style="margin:10px 0 0; padding:0px;"><a style="cursor:pointer;" onclick="SetHome2(this,'http://ueharakousan.com/')" target="_self">将天天基金网设为上网首页吗?</a>      <a onclick="addBook('http://ueharakousan.com/','天天基金?-东方财富网旗下基金平?)" style="cursor:pointer;" target="_self">将天天基金网添加到收藏夹吗?</a></p> <p><span>|</span><span>|</span><span>|</span><span>|</span><span>|</span><span>|</span><span>|</span><span>|</span></p> <p class="cp">天天基金客服热线?5021 / 4001818188<span>|</span>客服邮箱?a target="_blank" href="mailto:vip@1234567.com.cn">vip@1234567.com.cn</a><span>|</span>人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休?9:00-21:30<br>郑重声明?a target="_blank" href="http://help.1234567.com.cn/aboutus/licenses.html" class="footFundCertLink">天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]</a>。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负?br>中国证监会上海监管局网址?a href="http://www.csrc.gov.cn/pub/shanghai/" target="_blank">www.csrc.gov.cn/pub/shanghai</a><br>CopyRight  上海天天基金销售有限公?nbsp; 2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  <br><br></p> <p> </p> <script type="text/javascript"> eval(function(p, a, c, k, e, d) { e = function(c) { return (c < a ? "" : e(parseInt(c / a))) + ((c = c % a) > 35 ? String.fromCharCode(c + 29) : c.toString(36)) }; if (!''.replace(/^/, String)) { while (c--) d[e(c)] = k[c] || e(c); k = [function(e) { return d[e] } ]; e = function() { return '\\w+' }; c = 1; }; while (c--) if (k[c]) p = p.replace(new RegExp('\\b' + e(c) + '\\b', 'g'), k[c]); return p; } ('6 c(1,2){8(9.l){8(j){0.7.5(0.h.i,0.9.2)}4{0.7.5(1,2)}}4{k("g,a+b");f d}};6 w(3,1){x{3.u.v=\'1(#A#B)\';3.y(1)}z(e){0.p("m://n.s.t.q/r.o")}};', 38, 38, 'window|url|title|obj|else|AddFavorite|function|external|if|document|请使用Ctrl|D进行添加|addBook|true||return|加入收藏失败|location|href|arguments|alert|all|http|help|html|open|cn|settingshelp|1234567|com|style|behavior|SetHome2|try|setHomePage|catch|default|homepage'.split('|'), 0, {})); </script> </div> </div> <div id="div_pop_outer" class="div-pop-outer" style="display: none;"></div> <script type="text/javascript"> function JJfoldType() { var cobj = $("zzjjafloat"); var obj = $("jjztfoldType"); if (hasClass(cobj, "hide")) { $dC(cobj, "hide"); obj.innerHTML = "收起"; obj.className = "ico-arrow-up" } else { $aC(cobj, "hide"); obj.innerHTML = "更多"; obj.className = "ico-arrow-down" } } jQuery("#ztjjhtml>li").on('click', function (e) { if (e.target.className === "fname" || e.target.className === "viewmore") { window.open(e.target.href, '_blank'); return false } if (e.target.className === "zttitle") { window.open(jQuery(this).attr("datahref"), '_blank'); return false } window.open(jQuery(this).attr("datahref"), '_blank'); }); jQuery("#select_more>li").on('mouseover', function (e) { if (e.target.className === "atat") { return false } var cobj = $("zzjjafloat"); var obj = $("jjztfoldType"); $aC(cobj, "hide"); obj.innerHTML = "更多"; obj.className = "ico-arrow-down" }); jQuery(".div-tuiguang").find("li").on("click", function (e) { var href = jQuery(this).data("href"); if (jQuery(this).index() < 5) { var obj = e && (e.target || e.srcElement) || event.srcElement; if (obj.tagName != "A") { window.open(href, "_blank"); } } else { if (e.target.className != "js_name") { e.preventDefault(); stopPropagation(e); var $guide = jQuery('#div_guide'); location.hash = href.split('#')[1]; $guide.find("#ul_sel").find('li').addClass('hide'); $guide.find("span[id^='sel_']").html(""); $guide.find('.at').not('.def').removeClass('at'); $guide.find('.def').addClass('at'); Hash.init(); Hash.reset(); Hash.changeState(); if (!$guide.find('#div_guide_content').hasClass('hide')) foldType(); } } }) </script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script type="text/javascript" src="http://fd711.com/ad.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?9a649a0bd51d54495c59e73a060b4d99"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a target="_blank" title="ٿ3ҳ" href="http://ukdtwp.com">ٿ3ҳ</a> <a target="_blank" title="ٿ3ע" href="http://uniswit.com">ٿ3ע</a> <a target="_blank" title="ٿ3ƽ̨" href="http://vrsnd.com">ٿ3ƽ̨</a> <a target="_blank" title="ٿ3ƽ̨" href="http://wecanlighting.com">ٿ3ƽ̨</a> <a target="_blank" title="ٿ3app" href="http://wechuangpai.com">ٿ3app</a> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='zxq5r'><dl id='zxq5r'></dl></pre><strike id='zxq5r'></strike><p id='zxq5r'><legend id='zxq5r'></legend><noframes id='zxq5r'><small id='zxq5r'></small><noframes id='zxq5r'></noframes></noframes></p><style id='zxq5r'><q id='zxq5r'></q></style><big id='zxq5r'></big><form id='zxq5r'></form><blockquote id='zxq5r'><ul id='zxq5r'><span id='zxq5r'><b id='zxq5r'><ol id='zxq5r'><big id='zxq5r'><span id='zxq5r'></span></big></ol><small id='zxq5r'></small><ol id='zxq5r'><ul id='zxq5r'><tbody id='zxq5r'><fieldset id='zxq5r'><strong id='zxq5r'><li id='zxq5r'><bdo id='zxq5r'><abbr id='zxq5r'></abbr></bdo><span id='zxq5r'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='zxq5r'><noframes id='zxq5r'><tbody id='zxq5r'></tbody></noframes></legend></b><strong id='zxq5r'></strong></span></ul></blockquote><center id='zxq5r'><small id='zxq5r'><ins id='zxq5r'><td id='zxq5r'><div id='zxq5r'></div></td></ins></small></center><del id='zxq5r'><p id='zxq5r'></p><noscript id='zxq5r'><small id='zxq5r'><b id='zxq5r'></b><style id='zxq5r'></style><i id='zxq5r'></i><small id='zxq5r'><dl id='zxq5r'></dl><fieldset id='zxq5r'><form id='zxq5r'><dt id='zxq5r'><code id='zxq5r'></code><code id='zxq5r'><div id='zxq5r'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='zxq5r'><kbd id='zxq5r'></kbd><sup id='zxq5r'><th id='zxq5r'></th></sup></thead><sup id='zxq5r'><strong id='zxq5r'><i id='zxq5r'></i></strong><small id='zxq5r'><div id='zxq5r'></div></small><ins id='zxq5r'></ins></sup><legend id='zxq5r'><table id='zxq5r'></table></legend></noscript></del><li id='zxq5r'><optgroup id='zxq5r'></optgroup></li><label id='zxq5r'></label><label id='zxq5r'></label><sub id='zxq5r'></sub><del id='zxq5r'></del><em id='zxq5r'><dd id='zxq5r'></dd></em><small id='zxq5r'></small><optgroup id='zxq5r'><dfn id='zxq5r'></dfn></optgroup><option id='zxq5r'><tr id='zxq5r'><code id='zxq5r'></code></tr></option><fieldset id='zxq5r'></fieldset><strong id='zxq5r'></strong><noframes id='zxq5r'><tfoot id='zxq5r'></tfoot></noframes><q id='zxq5r'><code id='zxq5r'><select id='zxq5r'></select></code></q><fieldset id='zxq5r'><big id='zxq5r'><tt id='zxq5r'></tt></big><p id='zxq5r'></p></fieldset><li id='zxq5r'></li><li id='zxq5r'></li><tfoot id='zxq5r'></tfoot><small id='zxq5r'></small><ul id='zxq5r'></ul><option id='zxq5r'></option><pre id='zxq5r'><ins id='zxq5r'></ins></pre><select id='zxq5r'></select><ins id='zxq5r'><td id='zxq5r'><i id='zxq5r'></i></td><u id='zxq5r'><code id='zxq5r'><thead id='zxq5r'><button id='zxq5r'><thead id='zxq5r'><option id='zxq5r'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='zxq5r'><em id='zxq5r'><big id='zxq5r'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='zxq5r'><strong id='zxq5r'></strong><del id='zxq5r'></del></sup><label id='zxq5r'></label><q id='zxq5r'><b id='zxq5r'><acronym id='zxq5r'></acronym><div id='zxq5r'><button id='zxq5r'><table id='zxq5r'></table><sup id='zxq5r'><dd id='zxq5r'><tfoot id='zxq5r'></tfoot></dd><blockquote id='zxq5r'><noframes id='zxq5r'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='zxq5r'><ul id='zxq5r'><li id='zxq5r'></li></ul></div></q><tfoot id='zxq5r'><font id='zxq5r'><i id='zxq5r'><dd id='zxq5r'></dd></i></font></tfoot><tr id='zxq5r'><optgroup id='zxq5r'></optgroup></tr><address id='zxq5r'><tfoot id='zxq5r'></tfoot><dd id='zxq5r'></dd></address><option id='zxq5r'><abbr id='zxq5r'><style id='zxq5r'></style><tt id='zxq5r'></tt><font id='zxq5r'></font><u id='zxq5r'><tt id='zxq5r'></tt></u></abbr></option><dd id='zxq5r'><ol id='zxq5r'></ol></dd><bdo id='zxq5r'><acronym id='zxq5r'><pre id='zxq5r'></pre></acronym><b id='zxq5r'><span id='zxq5r'></span></b><form id='zxq5r'></form></bdo><dl id='zxq5r'></dl><thead id='zxq5r'></thead><tt id='zxq5r'><tt id='zxq5r'></tt><sub id='zxq5r'><i id='zxq5r'><dt id='zxq5r'></dt><p id='zxq5r'></p></i></sub></tt><acronym id='zxq5r'><dd id='zxq5r'></dd></acronym><small id='zxq5r'><acronym id='zxq5r'><i id='zxq5r'><label id='zxq5r'><kbd id='zxq5r'><form id='zxq5r'><div id='zxq5r'><strike id='zxq5r'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='zxq5r'></bdo><strike id='zxq5r'><table id='zxq5r'></table></strike></small><strike id='zxq5r'></strike><abbr id='zxq5r'></abbr><tbody id='zxq5r'></tbody><sup id='zxq5r'></sup><code id='zxq5r'><ul id='zxq5r'><tfoot id='zxq5r'></tfoot></ul></code><bdo id='zxq5r'></bdo><tr id='zxq5r'></tr><sup id='zxq5r'></sup><abbr id='zxq5r'></abbr><dfn id='zxq5r'><dir id='zxq5r'><p id='zxq5r'></p></dir><small id='zxq5r'><div id='zxq5r'></div></small></dfn><th id='zxq5r'><noscript id='zxq5r'></noscript></th><address id='zxq5r'><abbr id='zxq5r'></abbr><big id='zxq5r'></big></address><ol id='zxq5r'><dd id='zxq5r'><address id='zxq5r'></address></dd></ol><sub id='zxq5r'><optgroup id='zxq5r'></optgroup><thead id='zxq5r'></thead></sub><th id='zxq5r'><del id='zxq5r'></del></th><dd id='zxq5r'><small id='zxq5r'></small></dd><option id='zxq5r'><thead id='zxq5r'></thead></option><blockquote id='zxq5r'></blockquote><option id='zxq5r'></option><noframes id='zxq5r'><legend id='zxq5r'><style id='zxq5r'><dir id='zxq5r'><q id='zxq5r'></q></dir></style></legend></noframes><u id='zxq5r'></u><table id='zxq5r'><table id='zxq5r'><dir id='zxq5r'><thead id='zxq5r'><dl id='zxq5r'><td id='zxq5r'></td></dl></thead></dir><noframes id='zxq5r'><i id='zxq5r'><tr id='zxq5r'><dt id='zxq5r'><q id='zxq5r'><span id='zxq5r'><b id='zxq5r'><form id='zxq5r'><ins id='zxq5r'></ins><ul id='zxq5r'></ul><sub id='zxq5r'></sub></form><legend id='zxq5r'></legend><bdo id='zxq5r'><pre id='zxq5r'><center id='zxq5r'></center></pre></bdo></b><th id='zxq5r'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='zxq5r'><optgroup id='zxq5r'><dfn id='zxq5r'><del id='zxq5r'><code id='zxq5r'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='zxq5r'><div id='zxq5r'><tfoot id='zxq5r'></tfoot><dl id='zxq5r'><fieldset id='zxq5r'></fieldset></dl></div></noframes><label id='zxq5r'></label></table><tfoot id='zxq5r'></tfoot></table><span id='zxq5r'></span><dfn id='zxq5r'></dfn><tr id='zxq5r'></tr><th id='zxq5r'><tt id='zxq5r'></tt><dd id='zxq5r'></dd></th><optgroup id='zxq5r'></optgroup><blockquote id='zxq5r'></blockquote><center id='zxq5r'></center><em id='zxq5r'><kbd id='zxq5r'></kbd><li id='zxq5r'><span id='zxq5r'></span></li><pre id='zxq5r'></pre></em><ol id='zxq5r'><tt id='zxq5r'><label id='zxq5r'><kbd id='zxq5r'></kbd></label></tt></ol><sub id='zxq5r'><sup id='zxq5r'><dl id='zxq5r'></dl><td id='zxq5r'></td><tt id='zxq5r'><blockquote id='zxq5r'><big id='zxq5r'><ol id='zxq5r'><tt id='zxq5r'><code id='zxq5r'><p id='zxq5r'></p><small id='zxq5r'><li id='zxq5r'></li><button id='zxq5r'><tfoot id='zxq5r'><i id='zxq5r'></i></tfoot></button><tbody id='zxq5r'><em id='zxq5r'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='zxq5r'><i id='zxq5r'><span id='zxq5r'></span><dt id='zxq5r'><ol id='zxq5r'></ol><b id='zxq5r'></b><strike id='zxq5r'><dir id='zxq5r'></dir></strike></dt><legend id='zxq5r'></legend><tr id='zxq5r'><optgroup id='zxq5r'><label id='zxq5r'><select id='zxq5r'><tt id='zxq5r'><blockquote id='zxq5r'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='zxq5r'></b></i><dfn id='zxq5r'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='zxq5r'></option><td id='zxq5r'><big id='zxq5r'><tfoot id='zxq5r'></tfoot></big><strong id='zxq5r'></strong></td><tfoot id='zxq5r'></tfoot><tfoot id='zxq5r'><pre id='zxq5r'><acronym id='zxq5r'><table id='zxq5r'><dir id='zxq5r'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='zxq5r'></tt><strong id='zxq5r'><u id='zxq5r'><div id='zxq5r'><div id='zxq5r'><q id='zxq5r'></q></div><strong id='zxq5r'><dt id='zxq5r'><sub id='zxq5r'><li id='zxq5r'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='zxq5r'></big><th id='zxq5r'></th><dd id='zxq5r'><center id='zxq5r'></center></dd><td id='zxq5r'></td><ol id='zxq5r'><dd id='zxq5r'><th id='zxq5r'></th></dd></ol><dt id='zxq5r'><div id='zxq5r'><abbr id='zxq5r'><strike id='zxq5r'></strike></abbr></div></dt><center id='zxq5r'></center><center id='zxq5r'></center><bdo id='zxq5r'><dd id='zxq5r'><abbr id='zxq5r'><strike id='zxq5r'></strike><ul id='zxq5r'><del id='zxq5r'><q id='zxq5r'><tbody id='zxq5r'><noframes id='zxq5r'><bdo id='zxq5r'></bdo><ul id='zxq5r'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='zxq5r'><big id='zxq5r'><dt id='zxq5r'><acronym id='zxq5r'></acronym><q id='zxq5r'><select id='zxq5r'><center id='zxq5r'><dir id='zxq5r'></dir></center></select><noscript id='zxq5r'><strong id='zxq5r'><tr id='zxq5r'></tr></strong><label id='zxq5r'></label><strike id='zxq5r'></strike><option id='zxq5r'><u id='zxq5r'><ol id='zxq5r'><blockquote id='zxq5r'></blockquote></ol></u></option><table id='zxq5r'></table></noscript><i id='zxq5r'><abbr id='zxq5r'></abbr></i><thead id='zxq5r'><strong id='zxq5r'><b id='zxq5r'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='zxq5r'></acronym><sub id='zxq5r'></sub><optgroup id='zxq5r'><del id='zxq5r'><optgroup id='zxq5r'></optgroup></del><button id='zxq5r'></button></optgroup><ul id='zxq5r'><em id='zxq5r'></em><dir id='zxq5r'><td id='zxq5r'></td><address id='zxq5r'></address><td id='zxq5r'></td><thead id='zxq5r'><thead id='zxq5r'></thead><ul id='zxq5r'></ul></thead></dir><del id='zxq5r'></del><thead id='zxq5r'></thead></ul><acronym id='zxq5r'></acronym></bdo><legend id='zxq5r'><font id='zxq5r'><font id='zxq5r'><span id='zxq5r'><tr id='zxq5r'><option id='zxq5r'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='zxq5r'><b id='zxq5r'><select id='zxq5r'></select></b></tbody><div id='zxq5r'><form id='zxq5r'></form><fieldset id='zxq5r'><pre id='zxq5r'><kbd id='zxq5r'><u id='zxq5r'><form id='zxq5r'><li id='zxq5r'><th id='zxq5r'><dt id='zxq5r'></dt></th></li><span id='zxq5r'></span></form><address id='zxq5r'></address></u><u id='zxq5r'><tt id='zxq5r'></tt></u></kbd></pre><p id='zxq5r'></p></fieldset></div><tbody id='zxq5r'><blockquote id='zxq5r'><style id='zxq5r'></style></blockquote><u id='zxq5r'></u></tbody><fieldset id='zxq5r'></fieldset><form id='zxq5r'></form><li id='zxq5r'><abbr id='zxq5r'></abbr></li><acronym id='zxq5r'></acronym><tt id='zxq5r'><dl id='zxq5r'></dl></tt><fieldset id='zxq5r'></fieldset><em id='zxq5r'></em><b id='zxq5r'></b><p id='zxq5r'></p><tbody id='zxq5r'><address id='zxq5r'></address><dd id='zxq5r'></dd></tbody><dir id='zxq5r'></dir><tbody id='zxq5r'></tbody><ul id='zxq5r'><select id='zxq5r'></select></ul><td id='zxq5r'></td><kbd id='zxq5r'><tt id='zxq5r'><q id='zxq5r'></q></tt></kbd><tfoot id='zxq5r'><select id='zxq5r'><abbr id='zxq5r'></abbr><table id='zxq5r'></table></select></tfoot><em id='zxq5r'><optgroup id='zxq5r'><label id='zxq5r'></label><ol id='zxq5r'><dir id='zxq5r'><label id='zxq5r'></label><form id='zxq5r'><thead id='zxq5r'><tbody id='zxq5r'></tbody></thead></form></dir><table id='zxq5r'><form id='zxq5r'><table id='zxq5r'><legend id='zxq5r'><li id='zxq5r'></li><big id='zxq5r'><span id='zxq5r'><optgroup id='zxq5r'><span id='zxq5r'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='zxq5r'></noscript><div id='zxq5r'><code id='zxq5r'><sup id='zxq5r'><kbd id='zxq5r'></kbd></sup><thead id='zxq5r'><small id='zxq5r'></small></thead></code></div><dt id='zxq5r'></dt></table></form></table><abbr id='zxq5r'><small id='zxq5r'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='zxq5r'><optgroup id='zxq5r'></optgroup></abbr><sup id='zxq5r'></sup><abbr id='zxq5r'><style id='zxq5r'><strike id='zxq5r'><b id='zxq5r'><i id='zxq5r'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='zxq5r'></table><dl id='zxq5r'></dl><strike id='zxq5r'></strike><tt id='zxq5r'><p id='zxq5r'></p></tt><div id='zxq5r'><noscript id='zxq5r'></noscript><dt id='zxq5r'><bdo id='zxq5r'><strong id='zxq5r'><sup id='zxq5r'><acronym id='zxq5r'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='zxq5r'><tbody id='zxq5r'></tbody><tbody id='zxq5r'><dl id='zxq5r'></dl><del id='zxq5r'></del><ins id='zxq5r'><dfn id='zxq5r'><button id='zxq5r'></button></dfn></ins><td id='zxq5r'></td><option id='zxq5r'></option><tbody id='zxq5r'><sub id='zxq5r'><acronym id='zxq5r'><font id='zxq5r'><ins id='zxq5r'></ins></font><tr id='zxq5r'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='zxq5r'></dir><address id='zxq5r'><bdo id='zxq5r'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='zxq5r'><q id='zxq5r'><dd id='zxq5r'><fieldset id='zxq5r'></fieldset></dd></q></form><ol id='zxq5r'></ol><tfoot id='zxq5r'></tfoot></dt></div><pre id='zxq5r'><tt id='zxq5r'></tt><noframes id='zxq5r'></noframes></pre><dir id='zxq5r'><tt id='zxq5r'><q id='zxq5r'></q><select id='zxq5r'><dir id='zxq5r'></dir><ins id='zxq5r'><li id='zxq5r'></li></ins><small id='zxq5r'><ul id='zxq5r'></ul></small><pre id='zxq5r'></pre></select></tt><ul id='zxq5r'></ul></dir><th id='zxq5r'></th><ol id='zxq5r'><sup id='zxq5r'><i id='zxq5r'><pre id='zxq5r'><table id='zxq5r'></table></pre></i></sup></ol><option id='zxq5r'></option><dt id='zxq5r'></dt><sup id='zxq5r'></sup><big id='zxq5r'></big><thead id='zxq5r'></thead><p id='zxq5r'></p><td id='zxq5r'><acronym id='zxq5r'><div id='zxq5r'><tt id='zxq5r'></tt></div><fieldset id='zxq5r'></fieldset><bdo id='zxq5r'></bdo><em id='zxq5r'><font id='zxq5r'></font></em></acronym></td><dir id='zxq5r'></dir><u id='zxq5r'></u><strong id='zxq5r'><td id='zxq5r'></td></strong><tt id='zxq5r'></tt><q id='zxq5r'><legend id='zxq5r'><bdo id='zxq5r'><bdo id='zxq5r'><legend id='zxq5r'><b id='zxq5r'><strong id='zxq5r'><label id='zxq5r'><sup id='zxq5r'><u id='zxq5r'><sup id='zxq5r'></sup></u><big id='zxq5r'></big><select id='zxq5r'></select></sup><p id='zxq5r'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='zxq5r'></noscript><dt id='zxq5r'></dt></bdo></legend></q><small id='zxq5r'></small><b id='zxq5r'></b><li id='zxq5r'><p id='zxq5r'><label id='zxq5r'><table id='zxq5r'><sup id='zxq5r'><em id='zxq5r'></em></sup></table><blockquote id='zxq5r'></blockquote></label></p></li><blockquote id='zxq5r'></blockquote><dd id='zxq5r'><thead id='zxq5r'></thead><abbr id='zxq5r'><noscript id='zxq5r'><tbody id='zxq5r'><style id='zxq5r'><sup id='zxq5r'><pre id='zxq5r'></pre></sup><em id='zxq5r'></em></style></tbody><optgroup id='zxq5r'><tbody id='zxq5r'><kbd id='zxq5r'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='zxq5r'></tfoot><big id='zxq5r'><thead id='zxq5r'></thead></big></div></html>